Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Realizacja lokalnych projektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic

Reklama
Nabór od 19.03.2021 do 08.04.2021 15:00
Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 95 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin realizacji zadania: 10.05.2021 – 14.12.2021.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Realizacja lokalnych programów lub imprez sportowo – rekreacyjnych, prowadzonych na terenie dzielnic przez kluby sportowe i pozostałe organizacje pozarządowe wpływających na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Krakowa.

Możliwe formy realizacji:

  • Organizacja lokalnych imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • Organizacja programów sportowych o zasięgu lokalnym,
  • Organizacja lokalnych zajęć sportowo-rekreacyjnych

a)      Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w ograniczonych liczebnie grupach dzieci i młodzieży oraz lokalnych imprez sportowo – rekreacyjnych z zachowaniem limitów i form organizacyjnych określonych obowiązującymi przepisami prawa odbywających się na obiektach sportowych dopuszczonych do realizacji zajęć.

b)      Oferent zobowiązany jest aby prowadzący zajęcia oraz ich uczestnicy wchodząc i opuszczając  obiekt dezynfekowali ręce, zasłaniali twarz podczas przemieszczania się po obiekcie oraz zachowywali  bezpieczny dystans pomiędzy sobą.

c)      Oferent, będący podmiotem uprawnionym do udostepnienia obiektu lub oferent wynajmujący obiekt, organizator wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

-          weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

-          dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

-          zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

-          dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

-          zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

a)      Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, realizator zadania opracuje i wdroży Regulamin prowadzenia zajęć lub imprez oraz będzie go systematycznie aktualizował w celu zgodności z obowiązującym stanem prawnym w Polsce. Elementem Regulaminu będzie obowiązek uzyskania od rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży stosownych oświadczeń o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w zajęciach lub imprezach braku występowania przeciwskazań zdrowotnych dla uczestnictwa w realizowanych zajęciach lub imprezach sportowych.

b)      Oferent wraz ze zmieniającymi się warunkami epidemii COVID-19 oraz łagodzeniem lub wprowadzaniem obostrzeń  będzie dostosowywał i systematycznie aktualizował plan prowadzenia zajęć i korzystania z obiektu.

  • Organizacja obozów sportowych dla lokalnej społeczności przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych w czasie trwania epidemii COVID-19 zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 180/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.01.2021 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136612.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.      Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w obowiązującym w GMK elektronicznym generatorze ofert i tworzą Profil Organizacji. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego NGO elektronicznego generatora ofert w skazanego w ogłoszeniu konkursowym. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznego generatora ofert, wskazanego w ogłoszeniu konkursowym oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez ww. elektroniczny generator ofert.

2.      Oferta oraz  załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką 
(-mi)  imienną (-ymi).

3.      Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4.      Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 08.04.2021 r. o godz. 15:00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach należy:

  • wrzucić do urny pocztowej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Krakowa – punkcie obsługi mieszkańców od strony ul. Kordylewskiego), lub

  • wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie do siedziby Wydziału Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10 z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego którego dotyczy oferta.

5.      Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone 
po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Sportu, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama