Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: "Kocham Polskę!”

Reklama
Nabór od 19.03.2021 do 23.04.2021 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 r. pn. "Kocham Polskę!”.

Opis konkursu:

Celem projektu jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez WM dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Dofinansowane zostaną zadania polegające na:

  • przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, filmiki/spoty edukacyjne, śpiewniki pieśni patriotycznych);
  • organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe;
  • rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty);
  • organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski;
  • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych;

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześnie niż 1maja 2021 roku, a kończyć nie później niż 17 grudnia 2021 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2021 roku na realizację zadań wybranych w ramach ww. Konkursu środki finansowe do kwotę ogółem 200 000,00 zł

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji; terminy i warunki realizacji zadania; kwalifikowalność wydatków; zasady konstrukcji budżetu; terminu i warunków składania ofert; zasady, tryb i kryteria wyboru ofert; zawarcia i realizacji umowy; kontroli i oceny realizacji zdania - zawarte zostały w Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 287/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 marca 2021 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Uchwały i Regulaminem konkursu

Termin i sposób składania dokumentów:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo

Etap pierwszy:

Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2021-04-23
Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Etap drugi:

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2021-04-23

Pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

z dopiskiem na kopercie:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021r. pn. „Kocham Polskę!”.  

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021r. pn. „Kocham Polskę!”. 

Elektronicznie:

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. 
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
Suma kontrolna wygenerowanej oferty w pliku elektronicznym w formacie pdf, powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO.

Dodatkowe miejsce składania dokumentów:

O terminowym złożeniu dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu:

  • W przypadku wersji papierowej - data potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).
  • W przypadku wersji elektronicznej - data doręczenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu.
Reklama