Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania...

Reklama
Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok
Nabór od 24.03.2021 do 15.04.2021 16:00
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 151,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2021 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok.
 • Celem drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  w 2021 roku – w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok jest zrealizowanie zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, które następnie uzyskały największą liczbę punktów podczas głosowania.
 • Zadania publiczne, zgłoszone do otwartego konkursu ofert:

     

Zadanie nr 1:

Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci”

Celem zadania publicznego jest przeprowadzenie konkursu „Żołnierze Wyklęci” dla ok. 1500 uczniów klas V-VIII z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu poddębickiego,
a także edukacja dzieci i młodzieży, pielęgnowanie historii województwa łódzkiego, ocalenie pamięci historycznej oraz propagowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych. Zadanie będzie składało się z dwóch elementów:

 1. W ramach pierwszego elementu zostanie zorganizowany konkurs w każdej z 15 szkół podstawowych powiatu poddębickiego, który poprzedzony będzie prelekcją na temat Żołnierzy Wyklętych. Z każdej szkoły zostaną wyłonieni laureaci
  z najlepszym wynikiem z testu (w sumie ok. 50 uczniów), którzy otrzymają dyplomy i nagrody, a każdy uczestnik konkursu otrzyma gadżet. Nagrodę otrzyma także każda szkoła biorąca udział w konkursie. Przewiduje się opłacenie promocji i przygotowania projektu (regulamin i wydruk testów) oraz wynagrodzenie dla prelegenta i komisji konkursowych.
 2. Drugi element zakłada zorganizowanie spotkania podsumowującego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

 

Zadanie nr 2:

„Złoczewskie dzieci tropem historii”

Celem zadania jest zorganizowanie historycznej gry terenowej oraz pikniku ze stoiskami edukacyjnymi nawiązującymi do dawnych rzemiosł i sztuk rycerskich. Zadanie kierowane jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Złoczew, które podczas pikniku skorzystają
z bezpłatnych atrakcji, poczęstunku i występów artystycznych.

Realizacja zadania „Złoczewskie dzieci tropem historii” składa się z 2 etapów realizowanych w ciągu dwóch kolejnych dni:

 1. Zorganizowanie w Złoczewie gry terenowej (z nagrodami) poświęconej historii
  i pięknu Złoczewa;
 2. Organizacja pikniku na terenie Parku przy Pałacu Ruszkowskich w Złoczewie z:
 • atrakcjami historycznymi – 3 stoiskami edukacyjnymi z animatorami: stoiskiem rycerskim, stoiskiem dawnego rzemiosła, stoiskiem dawnych obyczajów;
 • poczęstunkiem;
 • innymi atrakcjami (np. dmuchańce), konkursem plastycznym z nagrodami, występami artystycznymi dla uczestników;
 • pamiątkowym gadżetem dla każdego uczestnika (1000 osób).

W wydarzeniu winni wziąć udział historyczni rekonstruktorzy, rzemieślnicy, pracownicy naukowi, artyści i pasjonaci.

W ramach przygotowań do realizacji zadania założono opracowanie gry terenowej (merytoryczne i techniczne), przygotowanie pikniku (umowy, zakupy, promocja, organizacja techniczna).

Zadanie nr 3:

„Monografia z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich w Łowiczu”

Celem zadania jest przygotowanie, publikacja i dystrybucja 800 egzemplarz monografii
z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich w Łowiczu. Przewiduje się rozprowadzenie publikacji w środowisku lokalnym i partnerów szkoły na terenie województwa łódzkiego
i Polski. Zadaniem monografii ma być promocja wychowania patriotycznego młodzieży
i promowanie postaw obywatelskich oraz przypomnienie ideałów edukacyjnych ks. Stanisława Konarskiego z zaznaczeniem, że pijarzy działali nie tylko w Łowiczu, ale także w innych ośrodkach województwa łódzkiego.

Realizacja zadania „Monografia z okazji 25-lecia odrodzonych szkół pijarskich
w Łowiczu” składa się z 4 etapów:

 1. Przygotowanie i opracowanie monografii;
 2. Skład i druk 800 egzemplarzy;
 3. Piknik promujący monografię;
 4. Dystrybucja.

Zadanie nr 4:

„Wskocz do Hubalczyków na żywą lekcję historii”

Celem zadania jest przygotowanie kompletu konspektów warsztatów wraz z konkursami
z nagrodami dla różnych grup wiekowych mieszkańców powiatu opoczyńskiego oraz ich realizacja zarówno dla grup zorganizowanych jak i podczas wydarzeń patriotyczno-lokalnych. Przedmiotem warsztatów i konkursów ma być historia Kawalerii oraz przybliżenie osoby mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

W trakcie warsztatów realizowanych w Poświętnem (siedziba Stowarzyszenia Hubalczycy 1939 – 1940) członkowie stowarzyszeń kawaleryjskich będą mogli zaprezentować swe umiejętności, między innymi władania białą bronią. Zajęcia winny być dostosowane dla grup wiekowych: warsztaty plastyczne, gra terenowa, warsztaty władania białą broną, spotkania z kombatantami oraz konkursy wiedzy i konkursy plastyczne. Przewiduje się nagrody dla uczestników konkursów oraz poczęstunek dla uczestników warsztatów.

Oferta bezpłatnych zajęć winna być przekazana do szkół powiatu opoczyńskiego, których uczniowie będą mogli wziąć udział w żywych lekcjach historii. Różnorodność tematyki pozwoli na wielokrotne uczestnictwo i możliwość zbierania odznak.

 

 • Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w niniejszym konkursie stanowią kwotę 151 500,00 zł. 
 • Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01.07.2021 r. i kończy nie później niż 31.12.2021 r.
 • Do konkursu każdy oferent może złożyć 1 ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
 • Za wydatki, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

 

 1. wydatki zrealizowane przed datą zawarcia umowy,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 4. zakup rzeczy ruchomych, których jednostkowy koszt przekracza 5 000 zł,
 5. koszty administracyjne przekraczające 10 % dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania).
 •  Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż:

1) dla zadania nr 1 – 32 000,00 zł,

2) dla zadania nr 2 – 40 000,00 zł,

3) dla zadania nr 3 – 40 000,00 zł,

4) dla zadania nr 4 – 39 500,00 zł.

 • ​W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, tak aby nie nastąpiło zwiększenie danej pozycji o więcej niż 10%.
 • Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej 10%, jednak nie więcej niż 25% wartości danej pozycji możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji.
 • Inne zmiany, w tym przesunięcia dokonywane pomiędzy pozycjami kosztów zwiększające daną pozycję o więcej niż 25% możliwe są tylko w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zleceniodawcy, w formie aneksu do umowy.
 • Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2021 roku do godz. 16.00.
 • Do dnia 21.04.2021 r. do godziny 16.00. należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl.
 • Do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć:
 1. zgodę właściciela terenu na realizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia (dotyczy zadań nr 1, 2,4),
 2. kopię umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Odrzuceniu podlegają oferty:
 1. których potwierdzenie złożenia oferty zostało złożone po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu,
 2. nieodpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu,
 3. złożone przez podmiot/-y nieuprawniony/-e do wzięcia udziału w konkursie,
 4. wypełnione z naruszeniem warunku dotyczącego udziału kosztów administracyjnych zgodnie z pkt III.7 ogłoszenia, jeśli nie wynika on z błędów rachunkowych w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty,
 5. zawierające inne braki i nieprawidłowości niż określone w pkt IV.22 ogłoszenia oraz w karcie oceny formalnej w punktach 2, 3, 6b,7 (nie dotyczy błędów i omyłek pisarskich),
 6. wszystkie oferty złożone przez oferenta/-ów, jeśli liczba złożonych w konkursie ofert przekracza jedną. Za ofertę uznaje się ofertę złożoną w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl wraz z potwierdzeniem jej złożenia.
 • Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
 1. na potwierdzeniu złożenia oferty nie złożono podpisów przez osoby upoważnione w formie, o której mowa w pkt III.17.1 ogłoszenia,
 2. nie wskazano tytułu zadania publicznego lub wskazany tytuł zadania zawiera błędy,
 3. nie załączono do potwierdzenia złożenia oferty dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta/-ów podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta/-ów – w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika,
 4. wystąpiły błędy (rachunkowe, pisarskie, logiczne) w pkt V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” oferty.
 • Braki formalne i nieprawidłowości mogą zostać usunięte w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez oferenta/-ów powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
 • Oferty nieodrzucone oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
 • Wzór karty oceny merytorycznej zawierającej kryteria merytoryczne, według których zostaną ocenione oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 • Maksymalna liczba punktów nie może wynosić więcej niż 50 pkt.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie do dnia 30.06.2021 roku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama