Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Reklama
Nabór od 17.03.2021 do 08.04.2021 23:59
Starostwo Powiatowego w Ustrzykach Dolnych
7. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, pod nr tel. 13 471 25 11, kierując pytanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: promocja@bieszczadzki.pl.
Łączny budżet 4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Bieszczadzkiego w roku 2021 w zakresie kultury fizycznej i sportu.

RODZAJE ZAKRES I FORMY REALIZACJI ZADAŃ KONKURSOWYCH

1.         W ramach konkursu przewiduje się realizację zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego poprzez:

1.1)   organizację imprez masowych i powszechnych imprez sportowych,

1.2)   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

2.         Imprezy sportowo-rekreacyjne muszą być:

1)    skierowane przede wszystkim do mieszkańców powiatu bieszczadzkiego bez względu na wiek, płeć, uzdolnienia ruchowe,

2)    realizowane na terenie powiatu bieszczadzkiego.

3.         Imprezy sportowo-rekreacyjne muszą mieć charakter ponadlokalny (ponadgminny).

4.         Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 2, odbywać się będzie w formie wsparcia lub powierzenia realizacji zadania wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1.         Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego przeznacza na realizację zadania środki finansowe w wysokości 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

2.         Środki finansowe zostaną rozdzielone przez Zarząd Powiatu pomiędzy uprawnionych oferentów, których oferty zostaną wyłonione w drodze Konkursu.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniejniż 1 maja 2021 r. i kończy nie później niż 15 grudnia 2021 r.

TERMINY I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.         Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny (komputerowo) i złożyć na formularzu, którego wzór został określony w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2.         Oferty należy składać w terminie do dnia 8.04.2021 r.

3.         Oferta musi zawierać podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób reprezentujących podmiot.

4.         Podpisaną papierową wersję oferty można złożyć:

4.1)        osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne w terminie prowadzenia naboru, w godzinach pracy Urzędu,

4.2)        listownie wysyłając na adres Starostwo Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta zostanie nadana w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

5.         W przypadku wykorzystania sposobu, o którym mowa w pkt. 4.2) kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna i sport”.

6.         Ofertę można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu dostępnej na platformie e-PUAP. Dokumenty składane w taki sposób muszą być podpisane ważnym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Decyduje data nadania.

Reklama