Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Ruszył pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Reklama
Nabór od 17.03.2021 do 17.05.2021 12:00
Operatorzy Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Łączny budżet 11,955 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 6 tys. do 84 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 17 maja 2021 r.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR.W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 2850000 EUR,
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu– kwota: 2 950 000 EUR,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 4155000 EUR,
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 2000000 EUR.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty. 

Małe granty:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 18 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5 060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Duże granty:

 • minimalna kwota grantu: 23001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia w realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z grantu – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia.

Wszystkie informacje o konkursie.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Źródło: Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Reklama