Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – możliwy dłuższy czas...

Reklama
Pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – możliwy dłuższy czas edycji wersji roboczych wniosków i ich złożenie
Nabór od 17.03.2021 do 19.05.2021 16:00
Operatorzy Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Łączny budżet 11,955 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 6 tys. do 84 tys. EUR
Organizacje pozarządowe
Ze względu na problemy techniczne, jakie wystąpiły w ostatnich minutach przed zakończeniem naboru wniosków, umożliwiamy edycję wersji roboczych (szkiców) wniosków i ich złożenie do 19 maja do godz. 16:00. Za wszelkie niedogodności bardzo przepraszamy.

Na skutek dużej aktywności Wnioskodawców w ostatnich minutach przed zamknięciem 1. konkursu grantowego w Generatorze wystąpiły problemy techniczne, które części osób utrudniły bądź uniemożliwiły poprawne złożenie wniosku. 

W związku z tym podjęliśmy decyzję o ponownym otwarciu Generatora:

 • Dla zarejestrowanych Wnioskodawców, którym z powodu błędu technicznego nie udało się złożyć wniosku i posiadają założoną wersję roboczą wniosku w systemie. 

  W takiej sytuacji umożliwiamy edycję i złożenie wniosku od godziny 16.00 dnia 17 maja 2021 r. (poniedziałek) do godziny 16.00 dnia 19 maja 2021 r. (środa).

 • Dla zarejestrowanych Wnioskodawców, którzy złożyli wniosek w dniu 17 maja 2021 r. w godzinach od 11.20 (po utworzeniu ostatniej kopii zapasowej systemu) do 12.00, ale po jego wygenerowaniu zauważyli, że nie został on poprawnie zapisany.

  W takiej sytuacji prosimy o zgłoszenie problemu na adres mailowy kontakt@generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl do dnia 18 maja 2021 r. (wtorek) 2021 r. do godziny 16.00 z podaniem numeru wniosku w tytule wiadomości.

  Po zweryfikowaniu godziny złożenia wniosku umożliwimy jego edycję i ponowne złożenie. Będzie to możliwe najpóźniej do 19 maja 2021 (środa) do godziny 16.00.

Problemy techniczne zostały spowodowane bardzo dużą liczbą wniosków składanych tuż przed zamknięciem naboru w tym samym czasie. Prosimy o nieodkładanie złożenia wniosku na ostatni moment, ponieważ nie przewidujemy możliwości otwarcia Generatora po raz kolejny.  

Pierwszy konkurs w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wystartował 17 marca o godzinie 12:00. Termin składania wniosków minie w południe 17 maja 2021 r. 

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie na rozwój swojej organizacji.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR.W podziale na poszczególne obszary wsparcia jest to:

 • Obszar 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) – kwota: 2850000 EUR,
 • Obszar 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu– kwota: 2 950 000 EUR,
 • Obszar 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) – kwota: 4155000 EUR,
 • Obszar 4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3) – kwota: 2000000 EUR.

W konkursie można składać wnioski w ścieżce na małe albo na duże granty. 

Małe granty:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 23 000 EUR,
 • czas realizacji: od 6 do 18 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 6 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • konieczność wykazania w zespole realizującym przynajmniej jednej osoby z doświadczeniem w wybranym obszarze tematycznym
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 3450 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 5 060 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Duże granty:

 • minimalna kwota grantu: 23001 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 84000 EUR,
 • czas realizacji: od 12 do 24 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • dla organizacji działających od minimum 12 miesięcy (licząc od terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • wymóg wobec Wnioskodawcy wykazania doświadczenia w realizacji przynajmniej 3 projektów w wybranym obszarze tematycznym w ciągu ostatnich trzech lat (zrealizowanych i – w przypadku projektów finansowanych z grantu – rozliczonych do terminu ogłoszenia naboru wniosków, tj. 17 marca 2021 roku),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 12600 EUR (maksymalnie 15% kwoty grantu),
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na rozwój instytucjonalny Wnioskodawcy: do 18480 EUR (maksymalnie 22% kwoty grantu).

Termin ogłoszenia wyników:

 • oceny formalnej wniosków: do 11 czerwca 2021,
 • oceny merytorycznej wniosków: do 30 września 2021.

Zapoznaj się z pełną treścią ogłoszenia.

Wszystkie informacje o konkursie.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Źródło: Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Reklama