Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert Nr 15/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert Nr 15/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 17.03.2021 do 09.04.2021 13:00
Biuro Rady Miasta
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Żory, Biuro Rady Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert Nr 15/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 15/2021 na realizację w roku 2021 zadań publicznych miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  

§ 1

Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na ich realizację 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych miasta Żory, odpowiadających celowi głównemu „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych zadań miasta”.

I.  Zakres konkursu - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 1. Rodzaje zadań: 

a) Zorganizowanie integracyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią,   

W zakresie wykonywanego zadania oczekuje się:

-  realizacji zajęć w wymiarze minimalnym 3 godzin przez 4 dni w tygodniu,

- realizacji w ramach zajęć przez osoby posiadające do tego kwalifikacje, właściwego, adekwatnego do grupy adresatów zadania programu profilaktycznego zawierającego cele, które kształtują praktyczne umiejętności chroniące dziecko przed sięganiem po środki uzależniające, a sposób jego realizacji powinien mieć odzwierciedlenie w treści oferty,

- realizacji zadania przez kadrę posiadającą kwalifikacje do pracy z dziećmi,

- prowadzenia listy uczestników zajęć.

Celem zadania jest wsparcie i edukacja w zakresie zapobiegania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez przeprowadzenie zajęć, spotkań, warsztatów dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia.

 b) Organizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży jako alternatywy spędzania czasu wolnego.

W zakresie realizacji zadania oczekuje się:

- zorganizowania zajęć o charakterze otwartym, w szczególności dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych różnego rodzaju patologiami,
- realizacji programu profilaktycznego zawierającego cele, które kształtują praktyczne umiejętności chroniące dziecko przed sięganiem po środki uzależniające w wymiarze co najmniej 2 godzin w miesiącu (sposób jego realizacji powinien mieć odzwierciedlenie w treści oferty),
- prowadzenia programu profilaktycznego (zgodnie z harmonogramem) przez osoby posiadające do tego kwalifikacje, 
- prowadzenia listy uczestników zajęć.

Celem zadania jest realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) lub selektywnym (dla grup zwiększonego ryzyka) w miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym na terenie miasta Żory – poza szkołami.

c) Prowadzenie działań edukacyjnych kierowanych do różnych grup docelowych na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy itp.)

Celem zadania jest wdrażanie projektów profilaktycznych dla ograniczenia negatywnych konsekwencji społecznych wynikających z używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz podejmowania różnych zachowań ryzykownych.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama