Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 12.03.2021 do 15.12.2021 23:59
Gmina Miejska Człuchów
Łączny budżet 17 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność na rzecz mieszkańców Człuchowa do składania ofert w trybie tzw. MAŁYCH DOTACJI.

Środki, które pozostały na MAŁE DOTACJE w 2021 r. to 17.000,00 zł, w tym na zadania z zakresu:

- kultury fizycznej i sportu -  było 11.500,00 zł, zostały 4000 zł

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU LETNIEGO I ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, w tym szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka - było 5.500,00 zł, zostały 2000 zł


Zasady zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych w trybie małych dotacji:

1. Na wniosek organizacji pozarządowej Burmistrz Miasta Człuchowa może zlecić organizacji pozarządowej, na podstawie art. 19a ustawy, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem konkursu ofert, jeśli zadanie to spełnia następujące warunki: a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 10 000,00 zł.; b) termin realizacji zadania nie przekracza 90 dni; c) kwota udzielonego dofinansowania z środków Gminy nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania d) dotacje nie mogą być wykorzystane na: zakup gruntów i nieruchomości, działalność gospodarczą, działalność polityczną lub religijną, pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy, pokrycia kosztów utrzymania biura (z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana), realizację projektów finansowanych z budżetu Gminy z innego tytułu

2. Burmistrz Miasta Człuchowa, uznając celowość realizacji zadania, zleca je po przedstawieniu przez organizację oferty.

3. Po złożeniu oferty przez organizację – w ciągu 7 dni roboczych oferta zamieszczana jest w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej urzędu w zakładce Organizacje pozarządowe - Małe dotacje.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera z organizacją umowę na realizację zadania. Oferta, o której mowa w pkt. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miejską Człuchów a oferentem.

Źródło: Gmina Miejska Człuchów

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama