Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy...

Reklama
Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą
Nabór od 11.03.2021 do 08.04.2021 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą..
 1. adresaci: dzieci i młodzież z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożona demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem objęta działaniami profilaktycznymi lub socjoterapeutycznymi
  z obszarów o koncentracji problemów społecznych określonych w załączniku do uchwały nr XLII/1297/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.,
 2. wyjazdy będą zrealizowane w okresie: 1 lipiec - 31 sierpień 2021 roku,
 3. oferent zapewnia uczestnikom bezpieczny i aktywny wypoczynek zgodnie ze zdrowym stylem życia,
 4. oferent podczas wyjazdu zrealizuje program profilaktyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych spełniający standardy  programów profilaktycznych zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2021 (Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r.), będący elementem kontynuacji całorocznej pracy profilaktycznej. Program powinien być prowadzony przez psychologa/ pedagoga 4 razy w tygodniu z każdą grupą przez godzinę każdorazowo. Program powinien realizować następujący cel:
 • usprawnienie funkcjonowania psychospołecznego dzieci  w grupie,
 • nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, presją grupy,
 • zajęcia integracyjne,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
 • przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

Program  powinien być dostosowany do wieku rozwojowego i psychospołecznego uczestników z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie profilaktyki i sprawdzonych strategii  i metod oddziaływania, przy użyciu aktywizujących metod pracy (np. burza mózgów, odwoływanie się do doświadczeń, dyskusje, odgrywanie ról),

 1. warunki organizacyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. czas trwania wyjazdu dla jednej grupy –min 10 dni (9 noclegów),
 3. oferent zapewnia wyżywienie dla uczestników w formie 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia,
 4. uczestnicy kolonii nie ponoszą żadnych kosztów podczas pobytu i podróży,
 5. dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wyjazdowych formach wypoczynku wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych,

      5. Wymagania dotyczące realizacji zadania:

 1. Kadra: wykształcenie i liczba kadry musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. ubezpieczenie adresatów zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu na turnusie kolonijnym,
 3. bieżące prowadzenie dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć i harmonogramu zajęć,
 4. oferent zobowiązany jest dostarczyć dokładną informację o terminie i miejscu wyjazdu oraz potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, (do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu kolonijnego,
 5. oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt programu profilaktycznego, o którym mowa w pkt 4 ust. 4.
 6. w przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, z środków własnych, środków z innych źródeł, oraz koszty do pokrycia
z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

I koszty merytoryczne realizacji działań:

 • zakwaterowanie, wyżywienie dzieci i młodzieży,
 • przejazd, transport,
 • wynajem obiektów,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku, np. zakup usług związanych z wycieczkami i innymi atrakcjami dla uczestników,
 • wynagrodzenie kadry,
 • obsługa medyczna,
 • ubezpieczenie,
 • inne podlegające akceptacji.

II koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama