Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy...

Reklama
Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą
Nabór od 11.03.2021 do 08.04.2021 16:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Północ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży jako integralny element lub kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą..
 1. adresaci: dzieci i młodzież z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w szczególności sprawiająca problemy wychowawcze, zagrożona demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem objęta działaniami profilaktycznymi lub socjoterapeutycznymi
  z obszarów o koncentracji problemów społecznych określonych w załączniku do uchwały nr XLII/1297/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.,
 2. wyjazdy będą zrealizowane w okresie: 1 lipiec - 31 sierpień 2021 roku,
 3. oferent zapewnia uczestnikom bezpieczny i aktywny wypoczynek zgodnie ze zdrowym stylem życia,
 4. oferent podczas wyjazdu zrealizuje program profilaktyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych spełniający standardy  programów profilaktycznych zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2021 (Uchwała Nr XLII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2020 r.), będący elementem kontynuacji całorocznej pracy profilaktycznej. Program powinien być prowadzony przez psychologa/ pedagoga 4 razy w tygodniu z każdą grupą przez godzinę każdorazowo. Program powinien realizować następujący cel:
 • usprawnienie funkcjonowania psychospołecznego dzieci  w grupie,
 • nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, presją grupy,
 • zajęcia integracyjne,
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
 • przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

Program  powinien być dostosowany do wieku rozwojowego i psychospołecznego uczestników z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie profilaktyki i sprawdzonych strategii  i metod oddziaływania, przy użyciu aktywizujących metod pracy (np. burza mózgów, odwoływanie się do doświadczeń, dyskusje, odgrywanie ról),

 1. warunki organizacyjne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. czas trwania wyjazdu dla jednej grupy –min 10 dni (9 noclegów),
 3. oferent zapewnia wyżywienie dla uczestników w formie 4 posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia,
 4. uczestnicy kolonii nie ponoszą żadnych kosztów podczas pobytu i podróży,
 5. dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w wyjazdowych formach wypoczynku wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych,

      5. Wymagania dotyczące realizacji zadania:

 1. Kadra: wykształcenie i liczba kadry musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. ubezpieczenie adresatów zadania od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu na turnusie kolonijnym,
 3. bieżące prowadzenie dokumentacji realizacji zadania, w tym dziennika zajęć i harmonogramu zajęć,
 4. oferent zobowiązany jest dostarczyć dokładną informację o terminie i miejscu wyjazdu oraz potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty, (do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy) najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego turnusu kolonijnego,
 5. oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt programu profilaktycznego, o którym mowa w pkt 4 ust. 4.
 6. w przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania.

Koszty kwalifikowane w ramach realizacji zadania

(z dotacji, z środków własnych, środków z innych źródeł, oraz koszty do pokrycia
z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy)

I koszty merytoryczne realizacji działań:

 • zakwaterowanie, wyżywienie dzieci i młodzieży,
 • przejazd, transport,
 • wynajem obiektów,
 • zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku, np. zakup usług związanych z wycieczkami i innymi atrakcjami dla uczestników,
 • wynagrodzenie kadry,
 • obsługa medyczna,
 • ubezpieczenie,
 • inne podlegające akceptacji.

II koszty administracyjne:

 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama