Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Miejsce spotkań różnych opinii. Wywiady. Komentarze. Debaty. Felietony Publicystyka.ngo.pl. Zacznij z nami dzień!

Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2021 roku...

Reklama
Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2021 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew
Nabór od 04.03.2021 do 23.09.2021 12:00
Referat Promocji i Informacji
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Gniew, Referat Promocji i Informacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2021 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1057), uchwały nr XXVII/205/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok oraz Uchwałą nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2021

z dniem 4 marca 2021 r. ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku w formie wsparcia
oraz zaprasza do składania ofert

I. Cel konkursu i rodzaj zadań
Celem konkursu jest aktywizacja lokalnych działaczy i wolontariuszy na rzecz współpracy przy realizacji zadań własnych gminy, zwiększenie aktywności obywatelskiej i wzmocnienie potencjału III sektora z terenu gminy Gniew.
Zadanie polega na działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2021 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.

II. Zakres zadania objęty konkursem
Konkurs polega na dofinansowaniu wkładu własnego finansowego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizowanych w 2021 roku projektów, współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Wysokość środków z budżetu Gminy Gniew przeznaczonych na realizację tego zadania w 2021 wynosi 10 000 zł (na realizację zadnia w 2020 przekazano kwotę 10 000 zł).

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
a) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Gniew oraz na obszarze Gminy Gniew,
b) otrzymały już na realizację projektu środki pochodzące spoza budżetu Gminy Gniew lub uzyskały stosowne potwierdzenie przyznania dotacji,
c) złożą poprawnie wypełnioną ofertę, która jest zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057). poprzez platformę „Witkac.pl” oraz w wersji papierowej, wygenerowanej ze strony witkac.pl.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy Gniew nie może przekroczyć 30% całkowitego kosztu realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew.

4. W ofercie należy podać tytuł i wskazać źródło finansowania projektu, na którego dofinansowanie ubiega się oferent.

5. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych w ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dopiero po podpisaniu przez oferenta umowy na realizację projektu finansowanego spoza budżetu Gminy Gniew. Kopia umowy stanowić będzie załącznik do umowy na realizację zadania.

6. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1057),
2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 284 z późn. zm.),
3) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057);
4) Uchwały nr XXVII/205/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”,
5) Uchwały nr XXX/226/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Gniew na rok 2021.

V. Termin realizacji zadania
1. Konkurs obejmuje działanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2021 roku.

2. W ofercie należy wskazać planowane daty realizacji zgłaszanego w ofercie zadania.

3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadnia.

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Realizacja zleconego oferentowi zadania następuje po zawarciu umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
a) akceptacja przez strony postanowień umowy,
b) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania, w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

3. W toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania, do 10% pomiędzy kosztami poszczególnych pozycji kosztorysu. Nie dopuszcza się przesunięć środków zaplanowanych na koszty realizacji działań na wydatki administracyjne.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż wskazanych w pkt 3 oraz utworzenia nowej pozycji kosztowej. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.

5. Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zostały uwzględnione w kosztorysie, zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania, zostały poparte stosownymi dokumentami finansowo-księgowymi.

6. Organizator na pisemny wniosek oferenta może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadania wybranego do dofinansowania, w tym dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych oraz zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Ich wprowadzenie będzie wymagało aktualizacji oferty oraz sporządzenia aneksu do obustronnie podpisanej umowy.

7. Wszelkie zmiany, uzupełnienia mogą być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty w postępowaniu konkursowym.

8. W przypadku zawarcia umowy oferent zobowiązany będzie do informowania we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, które dotyczą realizowanego zadania, że zadanie jest dofinansowane ze środków Gminy Gniew.

9. Oferent zobowiązany jest wypełnić punkt III. 5 oferty tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz pkt III.6 tj. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

10. W trakcie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do zbierania i prowadzenia dokumentacji, potwierdzającej osiągnięcie zakładanych rezultatów.

11. Nieosiągnięcie rezultatów określonych w ofercie może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu dotacji.

12. Podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadania zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustaw: o ochronie danych osobowych, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych i o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

13. Oferenci mają obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych w koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

VII. Wymagane dokumenty
1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1057) oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).

2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

VIII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
1. W pierwszej kolejności oferta sprawdzana jest pod względem kompletności dokumentacji, a w razie braków, oferent wzywany do uzupełnienia oferty w terminie 7 dni roboczych.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane i opiniowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia.

3. Komisja Konkursowa opiniując oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:
a) formalnymi (m.in. terminowość złożenia oferty, kompletność wypełnienia oferty, załączenie wymaganych załączników, złożenie podpisów na ofercie przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
b) merytorycznymi (m.in. zgodność oferty z wymogami konkursu, trafność uzasadnienia projektu, adekwatność podejścia do rozwiązania problemu i/lub zaspokojenia potrzeby, atrakcyjność i jakość planowanych działań, otwartość na lokalną społeczność i stopień jej zaangażowania w realizację projektu, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie zawodowe członków
organizacji przy realizacji podobnych przedsięwzięć, terminowe i właściwe rozliczenie pozyskanych wcześniej dotacji),
c) finansowymi (m.in. koszty realizacji projektu, wysokość wkładu własnego, klarowność przedstawionego budżetu).

4. Komisja Konkursowa przedstawi swoją opinię dotyczącą złożonych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wraz z rekomendacją dotyczącą przyznania dotacji w formie protokołu.

5. Decyzję o przyznaniu dotacji, biorąc po uwagę opinię Komisji Konkursowej, podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.

6. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.

7. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana. W takim przypadku podmiot składający ofertę zobowiązany do przedłożenia korekty kalkulacji kosztorysu oraz harmonogramu realizacji zadania lub przedłożenia pisemnej rezygnacji z realizacji zadania.

8. Merytorycznych konsultacji udziela: Paulina Raińska tel. 58 535 40 21 e-mail rpi-kierownik@gniew.pl.

IX. Termin i miejsce składania ofert
1. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od dnia 4 marca 2021 r. aż do wyczerpania środków, w trzech naborach:
a) do 8 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00;
b) do 23 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 (o ile środki przewidziane w konkursie nie zostaną wyczerpane w pierwszym naborze);
c) do 23 września 2021 r. do godz. 12.00 (o ile środki przewidziane w konkursie nie zostaną wyczerpane w drugim naborze.

2. Dokumenty złożyć należy w wersji elektronicznej za pomocą platformy witkac.pl oraz w wersji papierowej, w postaci wygenerowanej ze strony witkac.pl i podpisanej w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew (plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew), osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do urzędu).

3. Na kopercie należy wpisać nazwę konkursu: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2021 roku w formie wsparcia - Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji w zakresie realizowanych w 2021 roku projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew”.

4. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionych terminach nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Obie wersje oferty – elektroniczna i papierowa są obligatoryjne.

X. Termin dokonania wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni po zakończeniu każdego z naborów.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew,
b) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,
c) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

XI. Unieważnienie konkursu
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert jeśli:
a) nie zostanie złożona żadna oferta,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Informacja o unieważnieniu konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób wskazany w punkcie XI.

3. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.

4. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

XII. Dane osobowe – klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE .L. z 2016 r. nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Urząd Miasta i Gminy Gniew, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z siedzibą w Gniewie, pl. Grunwaldzki, tel. 58 530 79 19, sekretariat@gniew.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: iod@gniew.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr XXVII/205/20 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – dostawcy usług hostingu strony BIP, serwisu internetowego www.gniew.pl, dostawcy usług platformy witkac.pl, dostawcy usług informatycznych w zakresie systemów ewidencyjno-księgowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Źródło: Gmina Gniew

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama