Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne"

Reklama
Nabór od 16.03.2021 do 26.04.2021 14:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Łączny budżet 16,689 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 454,71 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Rodziny, Dzieci, Niepełnosprawni
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

 • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym

Ponadto można rozszerzyć wsparcie o następujące typy projektów:

 • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom.

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie mogą być:

 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST,
 • organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmioty lecznicze.

Grupę docelową stanowią, w przypadku:

 • usług medyczno-opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służące zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym:
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 • usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej:
 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osoby będące kandydatami do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz osoby będące kandydatami do przysposobienia dziecka
 • otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • usług w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej:
 • dzieci i młodzież do 18[1] roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
 • otoczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w 16.03.2021 r. godz. 00:00 do 26.04.2021 r. godz. 14:00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin na złożenie wniosku zostanie zachowany, również w przypadku gdy wniosek wpłynie do WUP w Łodzi za pomocą generatora wniosków w ciągu 14 dni po upływie terminu na jego złożenie tj. do dnia 10.05.2021 r. do godz. 14:00.

Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, w załączniku do wniosku, że uchybienie terminowi złożenia wniosku do dnia 26.04.2021 r. do godz. 14.00 było wynikiem okoliczności bezpośrednio powiązanej z COVID-19. Oznacza to, że wnioskodawca, który składa wniosek po terminie, musi uwiarygodnić i wyjaśnić jaka okoliczność będąca bezpośrednim skutkiem wystąpienia COVID-19 spowodowała, że nie było w jego przypadku możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w pierwotnym terminie.

Ocena okoliczności, które spowodowały uchybienie terminowi leży w gestii IOK.

Wniosek złożony za pomocą generatora wniosków pomiędzy dniem 26.04.2021 r. po godz. 14.00 a dniem 10.05.2021 r. do godz. 14.00, bez wymaganego załącznika wyjaśniającego powód niezłożenia wniosku w pierwotnym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela WUP w Łodzi: 
w zakresie kwestii merytorycznych w odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą Formularza kontaktowego pod adresem: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/kontakt 
w zakresie kwestii technicznych działania generatora wniosków w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: generator@wup.lodz.pl.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 16 688 721,00 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi w przypadku:

 • gdy projekt przewiduje realizację typu projektu „rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych" – 85,00%
 • w pozostałych przypadkach – 90,00%

Minimalna wartość dofinansowania projektu musi być wyższa niż 454 710 PLN.

Reklama