Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundusz Pomocowy 2020 - trwa otwarty konkurs grantowy 2021

Reklama
Nabór od 03.03.2021 do 10.04.2021 12:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Więcej informacji udziela Agnieszka Świeczka: tel. +48 +48 605 787 757, e-mail: fundusz@fed.org.pl.
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 40 tys. PLN
Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Rodziny, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Wolontariusze
Konkurs wyłoni najlepsze projekty wspierające inicjatyw obywatelskie podejmowane na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu do 7.000 zł można przeznaczyć na rozwój instytucjonalny swojej organizacji. Maksymalna kwota dofinasowania 40.000 zł. Termin składania wniosków upływa 10 kwietnia 2021.

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacj: do 40.000 zł.

w tym kwota na rozwój instytucjonalny: nie więcej niż 7.000 zł.

Okres realizacji projektów: 1 czerwca –30 listopada 2021.

Koszty administracyjne: do 15% wnioskowanej dotacji.

Wkład własny: nie wymagany.

Termin składania wniosków: do 10 kwietnia na platformie witkac.pl. Bezpośredni link do rejestracji wniosku opublikowany zostanie 1.04.2021. Przed tym terminem wniosek można opracować na podstawie szablonu dostępnego na stronie fed.org.pl

Pula środków w konkursie: 1.000.000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacja pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia.

Uwaga!

· Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które zostały zarejestrowane przed 30 maja 2020 roku.

· O dofinansowanie nie mogą ubiegać się Realizatorzy i Współrealizatorzy programów PAFW wymienieni w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Celem konkursu w 2021 roku jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak sformułowany cel wynika z dotychczasowych doświadczeń wieloletnich partnerów PAFW, jak i organizacji, z którymi Fundacja do tej pory nie współpracowała. Potwierdzeniem konieczności podejmowania tego typu działań są również wnioski z licznych badań przeprowadzonych w ostatnim roku przez organizacje pozarządowe, sektor prywatny, jak również środowiska akademickie, ukazujące negatywne konsekwencje edukacji prowadzonej w warunkach głębokiej izolacji społecznej. PAFW uznał obecne problemy z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży za szczególnie istotne, a działania na rzecz poprawy tej sytuacji za priorytetowe. W ramach konkursu, tak samo jak w poprzedniej jego edycji, istnieje również możliwość udzielenia wsparcia na rzecz rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych oraz pomoc w przystosowaniu ich do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu, między innymi poprzez wzmocnienie zasobów kadrowych organizacji.

Charakter działań

W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań progra­mowych realizujących cel Programu, a jednocześnie może uzyskać środki na działania służące rozwojowi instytucjonalnemu.

DZIAŁANIA PROGRAMOWE

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i nieformalnej dzieci i młodzieży 
z terenów wiejskich i małych miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozumiane jako:

1.1. minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;

1.2. wyrównywanie strat w postępie edukacyjnym wynikających z ograniczeń spowodowanych pandemią;

1.3. działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans edukacyjnych w czasie i po pandemii.

2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez:

2.1. rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

2.2. opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i zajęć, prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami;

2.3. wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi, w tym przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trybie bezpośrednim lub online.

3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży:

3.1. zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu

profilaktyki zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu wsparcia w tym zakresie;

3.2. działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą
w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych;

3.3. promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;

3.4. zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej.

4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym:

4.1. wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;

4.2. rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich;

4.3. inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;

4.4. stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY

Wnioskodawca część dotacji, o którą występuje (do 7.000 zł) może przeznaczyć na rozwój insty­tucjo­nalny swojej organizacji. Działania w ramach tego wsparcia powinny przyczyniać się do dostosowania się organizacji do rzeczywistości pandemicznej i postpandemicznej poprzez:

· podwyższanie wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w tym jej pracowników, współpracowników oraz wolontariuszy/ wolontariuszek;

· diagnozę sytuacji beneficjentów oraz działania na rzecz tworzenia strategii rozwoju programów tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby, a także były dostosowane do warunków pracy w pandemii i po pandemii;

· działania interwencyjne rozwijające organizację tak, aby mogła sprostać bieżącej sytuacji wynikającej z pandemii a także po jej zakończeniu;

· w uzasadnionych przypadkach zakupy środków trwałych umożliwiających pracę w stanie pandemii.

Składanie wniosków

· Nabór do konkursu trwa do 10.04.2021.

· Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu to koniec maja 2021.

· na stronie: https://fed.org.pl/fp-nabor-2021/ dostępny jest do pobrania formularz wniosków w edytowalnych plikach:

· Wnioski można roboczo opracować w tych plikach, a następnie wypełnić tożsamy formularz wniosku w wersji online na platformie witkac.pl. Link do wniosku online będzie dostępny od 1.04.2021 w panelu FED na platformie witkac.pl, a także na stronie Programu Fundusz Pomocowy 2020.

· Wnioski złożone w innej formie niż poprzez właściwy formularz online we wskazanym generatorze wniosków nie będą rozpatrywane.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie otwartego konkursu grantowego.

SPOTKANIA DLA WNIOSKODAWCÓW

W trakcie trwania konkursu Fundacja Edukacja dla Demokracji zorganizuje:

  • spotkanie informacyjne o procedurach konkursu i zapisach Regulaminu;
  • spotkania tematyczne z udziałem ekspertów i praktyków pracujących w obszarach tematycznych konkursu. Spotkania będą pomocne dla wnioskodawców w diagnozie sytuacji lokalnej oraz inspiracją w opracowaniu działań projektowych.

Szczegóły spotkań pojawią się wkrótce na stronie konkursu oraz FB FED

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii COVID-19. Od maja 2020 roku wsparcie otrzymały podmioty zaangażowane w programy PAFW, a także te, które wcześniej nie współpracowały z PAFW, ale których działania wpisują się w misję Fundacji. Dzięki przyznanym dotacjom organizacje mogły dostosować swoją aktywność programową do obecnych warunków, a także rozpocząć nowe projekty, często o charakterze interwencyjnym, skierowane do osób szczególnie potrzebujących pomocy. Organizacje otrzymały również wsparcie instytucjonalne – dofinansowane zostały koszty administracyjne i wynagrodzeń ich pracowników.

Do tej pory w ramach Funduszu Pomocowego przekazano dotacje blisko 100 organizacjom na łączną kwotę prawie 3 milionów złotych. Dofinansowanie otrzymało 15 organizacji pełniących rolę Realizatorów Programu PAFW, 36 regionalnych partnerów PAFW (Ośrodki Działaj Lokalnie i organizacje zaangażowane w program „Study Tours to Poland”) oraz 43 inne organizacje, które złożyły aplikacje w konkursie otwartym w sierpniu 2020 roku.

Reklama