Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Reklama
Nabór od 01.03.2021 do 23.03.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego związanych z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Opolskiego.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1.      Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Województwie Opolskim.

2.      W ramach priorytetu: Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz wielokulturowego charakteru Województwa Opolskiego, objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1)   wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej,

2)   wspieranie działań na rzecz integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną,

3)   wspieranie działań na rzecz podtrzymywania tradycji grup mniejszościowych w Województwie Opolskim.

3.      Przedsięwzięcia wpisujące się w ww. obszary tematyczne obejmować mogą w szczególności:

1)   organizowanie  lub  uczestnictwo  w  szkoleniach,  festiwalach,  targach  i  konferencjach  promujących: podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie Województwa Opolskiego oraz kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku,

2)   organizowanie imprez i wydarzeń zwiększających poziom: poczucia tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz tolerancji i wzajemnego szacunku,

3)   wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat mniejszości narodowych i etnicznych z terenu Województwa Opolskiego, 

4)   organizowanie  warsztatów/seminariów  z  zakresu:  podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowania tolerancji i wzajemnego szacunku,

5)   organizowanie konkursów związanych z propagowaniem tożsamości narodowej i etnicznej, integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną oraz promowaniem tolerancji i wzajemnego szacunku,

6)   organizacja seminariów dotyczących problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego,

7)   organizacja wizyt studyjnych promujących podtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej, integrację mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną na terenie województwa opolskiego oraz promowanie tolerancji i wzajemnego szacunku.

4.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

5.      Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1)    powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2)    wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80 % wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład niefinansowy (osobowy i rzeczowy) organizacji pozarządowej/uprawnionego Podmiotu.

6.      Podmiot składający ofertę w konkursie zobowiązany jest od dnia 6 września 2021 r. do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

7.      Obowiązek, o którym mowa w pkt 6 dotyczy ofert obejmujących zadania publiczne rozpoczynające się od dnia 6 września 2021 r., trwające w dniu 6 września 2021 r. lub rozpoczynających się po dniu 6 września 2021 r.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 i w roku 2020.

1.    Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2021 roku przeznacza się kwotę do 200 000,00 zł.

2.    Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa Opolskiego w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Oferta dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Opolskiego związanego z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie Województwa Opolskiego, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 15.30. 

 zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Reklama