Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania dobrych praktyk...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w 2021 roku
Nabór od 01.03.2021 do 12.04.2021 16:00
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 150 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Pomorski Park Naukowo Technologiczny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w 2021 roku.

 

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w 2021roku.

 

 

 

I. Podstawa prawna konkursu.

 

 

 1.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz 1057 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2020 r., poz. 713).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 4. Uchwała nr XXII/751/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

 

 

II . Ogłaszający konkurs.

 

 

Gmina Miasta Gdynia

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

telefon (centrala) (58) 66 88 000; fax: (58) 62 09 798

e-mail: umgdynia@gdynia.pl
www.gdynia.pl

 

 

III. Obsługa merytoryczna konkursu.

 

 

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Centrum Designu

Budynek IV, pokój B506

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

tel. +48 58 88 08 217

e-mail: info@centrumdesignu.gdynia.pl
www.centrumdesignu.gdynia.pl

 

 

IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje.

 

 

 1. Uprawnione do złożenia oferty są:
 1. Organizacje pozarządowe:
  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
  3. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

lub następujące podmioty:

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółdzielnie socjalne,
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 1. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do opisania swojego doświadczenia związanego z realizacją zadań o podobnym charakterze oraz wskazania swojego potencjał finansowego np. za ostatni zamknięty rok obrotowy.
 2. Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego dzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.
 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
 1. w skróconej treści w biuletynie Ratusz,
 2. w pełnej treści w następujących mediach:
  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia,
  2. na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie GCOP w Gdyni i PPNT Gdynia,
  3. na stronie internetowej PPNT Gdynia | Centrum Designu

www.centrumdesignu.gdynia.pl,

 1. na stronie internetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia

www.ppnt.pl,

 1. na stronie internetowej www.gdynia.pl.

 

V. Rodzaj zadania.

 

 

 1. Zadanie własne gminy o charakterze społecznie użytecznym.
 2. Nazwa zadania: wdrażanie dobrych praktyk projektowych.
 3. Cele merytoryczne zadania:
 4. przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w mieście;
 5. estetyzacja przestrzeni publicznej;
 6. wprowadzenie w tkankę miejską zrównoważonych sposobów projektowania i korzystania z przestrzeni;
 7. wpisanie się w scenariusze rozwoju miast przyszłości;
 8. promocja dobrych praktyk projektowych z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej w przestrzeni miejskiej;
 9. stworzenie charakterystycznych punktów na mapie Gdyni, rozpoznawalnych przez mieszkańców miasta i turystów;
 10. kreowanie przestrzeni na najwyższym poziomie użyteczności, estetyki i trwałości;
 11. inkluzywność działań;
 12. strategiczne działanie na rzecz zapobiegania zmianom klimatu w mieście;
 13. działania kolektywne angażujące mieszkańców i dające im poczucie sprawczości;
 14. edukacja w zakresie skutków zmian klimatu i sposobów zapobiegania;
 15. działania spójne ze strategią i działaniami miasta na rzecz zapobiegania zmian klimatu;
 16. kontekst lokalny;
 17. uwzględnienie jednego lub więcej wyzwań jakie mają mieszkańcy Gdyni:
 1. zrównoważone zakupy,
 2. niemarnowanie jedzenia,
 3. jakość powietrza,
 4. segregacja śmieci w przestrzeni publicznej i prywatnej,
 5. elektroodpady,
 6. naprawa i drugie życie przedmiotów,
 7. zasoby wodne/walka z suszą,
 8. zrównoważony transport,
 9. tereny zielone i dbanie o flore i faune w mieście,
 10. zanieczyszczenie światłem;
 11. oszczędzanie energii;
  1. transparentność – jednoznaczne kryteria sukcesu przedsięwzięcia, cele do osiągnięcia poprzez zaproponowane działanie;
  2. działania o długofalowych skutkach – zaplanowanie dalszego funkcjonowania realizowanego działania w kolejnych latach – jakie skutki może przynieść i jaką może mieć trwałość fizyczną jak i merytoryczną;
  3. możliwość skalowania projektu po przez możliwość wdrożenia go również w innych lokalizacjach w mieście;
  4. zaprezentowanie mieszkańcom wartości i zysków z zaproponowanych działań;
  5. zaplanowanie odpowiedniej komunikacji dot. realizowanego działania tak aby dotarło ono do jak najszerszego grona odbiorców, nie tylko osób zainteresowanych tematem;

 

 

VI. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 

 1. Zleceniodawca zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji

w okresie od 29.04.2021 r. do 12.12.2021 r. do kwoty 150 000,00 zł.

 1. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
  1. zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
  2. zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania

z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 1. Dotacja może być przeznaczona tylko na realizację zadania wskazanego w rozdziale V ogłoszenia.

 

 

VII. Zasady przyznawania dotacji.

 

 

 1. Wnioskowana kwota na realizację projektu może stanowić 100% planowanego budżetu zadania, ale przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę wysokość finansowego wkładu własnego deklarowana przez organizację.
 2. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.
 3. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną.
 4. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.
 6. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania z zakresu kształtowania przyjaznej przestrzeni publicznej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
  1. Przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
  2. pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
  3. zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów,
  4. zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm. oraz art. 16 a ust. 1 w zw. z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), których wartość brutto przekracza 3.500 zł,
  5. działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  6. udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  7. działalności politycznej lub religijnej.
 7. Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem.
 8. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:

8.1 niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania

8.2 spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
 2. Przy wydatkowaniu dotacji z budżetu miasta Gdyni Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami do wysokości 10%. Zmiany wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Gminy/Miasta. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają/ nie wymagają aneksu do umowy.

 

 

VIII. Termin realizacji zadania.

 

 

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 29.04.2021 r. do dnia 12.12.2021 r.
 

 

IX. Warunki realizacji zadania.

 

 

 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowana będzie działalność polegająca na wdrażaniu dobrych praktyk projektowych z zakresu realizacji działań i tworzenia form przestrzennych w mieście zapobiegających zmianom klimatycznym w Gdyni.
 2. Realizacje powinny uwzględniać potrzeby miasta i mieszkańców wskazane w raporcie stanowiącym Załącznik nr 1.
 3. Realizacja zadania polegać będzie na:
  1. organizacji działań w przestrzeni publicznej przeciwdziałających zmianom klimatycznym i pozytywnie wpływających na estetykę otoczenia,
  2. koordynacji działań poprzedzających realizację zadania, w tym uzyskaniu niezbędnych pozwoleń,
  3. przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych przed oraz w trakcie trwania realizacji zadania,
  4. przeprowadzeniu działań wykonawczych zgodnie z harmonogramem oraz kosztorysem załączonym w ofercie.
  5. Umieszczenie na powstałej realizacji tabliczki informacyjnej o realizacji z funduszy  Miasta Gdynia. Identyfikacja tabliczki musi być zgodna z wytycznymi Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 10 grudnia 2019 roku, wskazanymi Załączniku nr 2.
 4. W przypadku, gdy Zleceniobiorca realizujący zadanie prowadzi w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie lub realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.
 5. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 6. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 7. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego.

 

 

X. Termin składania ofert.

 

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 16.00.
 2. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i PPNT Gdynia,
  2. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i PPNT Gdynia,
  3. na stronie internetowej Centrum Designu Gdynia www.centrumdesignu.gdynia.pl,
  4. na stronie internetowej PPNT Gdynia www.ppnt.pl,
  5. na stronie internetowej www.gdynia.pl.

 

 

XI. Tryb składania ofert.

 

 

 1. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl.
 2. Wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia oferty wraz z podpisami osób upoważnionych należy złożyć w pokoju A 510, budynek IV, PPNT Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2021 roku".
 1. Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 12.04.2021 r. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jego wpływu do sekretariatu PPNT Gdynia.
 2. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
  2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego ze szczegółową argumentacją wyboru, potwierdzającą znajomość specyfiki miejsca;
  3. zarys problematyki wybranego miejsca wraz z określeniem grupy odbiorców i jej potrzeb – faza wstępna konsultacji społecznych;
  4. min. 2 wizualizacje proponowanych rozwiązań oraz opis rzeczowy – planowana ilość obiektów, rozmiar i materiał;
  5. usytuowanie projektowanych elementów w obrębie planowanej inwestycji;
  6. portfolio specjalistów i projektantów wskazanych do realizacji;
  7. kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania;
  8. informację o wcześniejszej działalności oferenta.
 3. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dodatkowo zawierać:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wobec organu administracji publicznej.
  3. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  4. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
   W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to w/w oddział lub ośrodek traktowany jest, jako odrębna organizacja.
  5. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.
  6. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
  7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  8. Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent składający ofertę.
  9. Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób jasny i czytelny.
  10. Oferta podmiotu, który wygra konkurs stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Zlecającego) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 

 

XII. Wymagana dokumentacja.

 

 

 1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do dołączyć do oferty następujące załączniki:
 2. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony), lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 3. w przypadku fundacji i stowarzyszeń – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
 5. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 6. kopia aktualnego statutu w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, pełnomocnictwami do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji).

 

Dodatkowo do oferty można dołączyć: rekomendację dla organizacji.

 

 1. Do oferty powinny być dołączone załączniki w formie skanów dokumentów oryginalnych lub kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu.
 2. Do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
  1. informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
  2. kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
  3. umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 

 

XIII. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu.

 

 

Treść ogłoszenia konkursu można pobrać ze strony internetowej Centrum Designu Gdynia: www.centrumdesignu.gdynia.pl, strony internetowej PPNT Gdynia: www.ppnt.pl lub w sekretariacie PPNT Gdynia pokoju A510, budynek IV, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

          

 

XIV. Tryb wyboru oferty.

 

 

 1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz kryterium oceny dodatkowej) przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni;
 2. Komisja Oceniająca dokona oceny złożonych ofert po Posiedzeniu Komisji z udziałem Oferentów;
 3. Oferenci zobowiązani będą, we wskazanym terminie, przedstawić Komisji ofertę w formie 10-minutowego wystąpienia uzupełnionego prezentacją multimedialną;
 4. Komisja Oceniająca do oceny ofert zastosuje ujednoliconą Kartę Oceny Oferty przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5426/16/VII/R z dnia 6 grudnia 2016 roku.
 5. Rozpatrywane będą oferty:
  1. prawidłowo zgłoszone w systemie www.witkac.pl wraz z wydrukowanym potwierdzeniem;
  2. zawierające komplet załączników;
  3. zgodności wysokości dotacji z zapisami ogłoszenia o konkursie;
  4. zgodności czasu realizacji oferty z zapisami ogłoszenia;
  5. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
  6. zaprezentowane podczas Posiedzenia Komisji;
  7. prawidłowości wypełnienia oferty i poprawności formularza (przedmiotem analizy jest kompletność wypełnienia wszystkich pól. Analiza ich treści jest przedmiotem oceny merytorycznej.
 6. Ocena formalna oferty (część I Karty Oceny Oferty) dokonywana jest przez pracownika Urzędu Miasta. [TAK/NIE]
 7. Przyjmuje się następujące kryteria merytoryczne (część II Karty Oceny Oferty) przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
  1. Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 50 punktów):
 1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. [TAK/NIE]
 2. Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). [5 pkt.]
 3. Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania. [15 pkt.]
 4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. [30 pkt]
  1.  Wkład rzeczowy, osobowy Oferenta [10 pkt.]
  2. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego [5 pkt.]
  3. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków [5 pkt.]]
  4. Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
 1. Innowacyjność. Najwyżej punktowane będą nowatorskie działania związane z zapobieganiem zmian klimatu w mieście Gdynia, promujące dobre praktyki i zrównoważone projektowanie, oparte na technologii zrównoważonego budownictwa i rozwoju miast. Najwyżej punktowane będą zadania wykorzystujące wzornictwo wpisujące się w idee ekonomii cyrkularnej i procesów zorientowanych na człowieka, stosujące wysokiej jakości, trwałe materiały i rozwiązania i odnoszące się do raportu zawartego w Załączniku nr 1. [10 pkt.].
 2. Kontekst społeczny. Wysoko ocenione zostaną propozycje progresywne, trwałe w skutkach i kreujące dobre postawy mieszkańców związane z zapobieganiem zmian klimatu wśród mieszkańców i odnoszące się do raportu zawartego w Załączniku nr 1 [10 pkt.].
 3. Lokalność. Dostosowanie charakterystyki zadania do specyfiki Miasta Gdyni oraz dzielnicy, której dotyczy projekt. Wpisujące się w strategie miasta dot. zapobiegania zmian klimatu. Poprawiające funkcjonowanie miasta, rozwiązujące zidentyfikowane problemy i współgrające z estetyką miasta i odnoszące się do raportu zawartego w Załączniku nr 1. [10 pkt.].
 4. Kompleksowość zadania. Najwyżej punktowane będą oferty uwzględniające działania konsultacyjne ze społecznością lokalną przed realizacją projektu oraz działania promocyjne i animacyjne w trakcie trwania projektu. [10 pkt.].

 

 

 

XV. Termin dokonania wyboru oferty.

 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu.
 2. Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
 3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:
 1. do odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia  terminu składania ofert.
 1. Do decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:
  1. w biuletynie „Ratusz”, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni,
  2. na stronie BIP UM Gdynia i BIP PPNT Gdynia,
  3. na tablicy ogłoszeń GCOP, PPNT w Gdyni,
  4. na stronie internetowej Centrum Designu Gdynia www.centrumdesignu.gdynia.pl,
  5. na stronie internetowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia www.ppnt.pl,
  6. na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 3. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku konkursu.

 

 

XVI. Sprawozdawczość.

                                            

 

 1. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
 2. może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego. Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania.
 3. zobowiązany jest do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego
  w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego (postanowienie dotyczy umów
  o realizację zadań publicznych przez okres wykraczający poza rok budżetowy),
 4. zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
  w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
 1. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
 2. O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
  1. data stempla pocztowego w przypadku sprawozdań wysyłanych pocztą,
  2. data wpływu do PPNT Gdynia w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.
 3. Ze względu na charakter zadania, rozliczane będzie ono w oparciu o wskaźniki weryfikujące realizację zadania:
 1. Terminowa realizacja projektu (40%);
 2. Liczba odbiorców projektu (30%);
 3. Liczba przebadanych interesariuszy(20%);
 4. Liczba zaangażowanych podmiotów - beneficjentów z wdrożenia projektu(10%);
 1. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.
 2. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.

 

 

XVII. Kontrola realizacji zadania.

 

 

 1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie Zleceniobiorcy i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.
 2. Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
 3. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.

 

        XVIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym

i w roku poprzedniej realizacji zadania tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.

 

Nazwa zadania/

Termin realizacji zadania

Kwota rozliczonej dotacji w 2019 r. (w zł)

Kwota przekazanej dotacji w 2021 r. (w zł)

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych.

100 000,00

150 000,00

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama