Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Małopolska Sieć Sukcesorów”

Reklama
Nabór od 24.02.2021 do 18.03.2021 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
Łączny budżet 47,025 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”.

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”.

Na realizację zadania wybranego w ramach wymienionego powyżej konkursu w 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 47 025,00 zł.

Celami zadania  są:

 • podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, w tym np. zarządzania strategicznego, optymalizacji i modyfikacji modelu biznesowego, zarządzania kryzysowego (np. w sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa),
 • wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób.

Składane w ramach konkursu oferty muszą spełniać następujące założenia:

 • zadanie polegać będzie na organizacji cyklu spotkań podnoszących wiedzę w kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu, w tym np. zarządzania kryzysowego, zmian modelu biznesowego (np. w obliczu konieczności prowadzenia biznesu w warunkach występowania epidemii koronawirusa) dla potencjalnych sukcesorów firm/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji,
 • działania w ramach zadania skierowane są do potencjalnych sukcesorów w firmach / osób, które przejęły firmy w wyniku sukcesji posiadające swoją siedzibę lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (co wynika z dokumentów rejestrowych) na terenie województwa małopolskiego,
 • w spotkaniach uczestniczyć będą zasadniczo osoby z różnych branż lub niekonkurencyjnych względem siebie firm, co ułatwi  budowanie zaufania wśród uczestników,
 • rekomenduje się, aby spotkania odbywały się w siedzibach firm, których uczestnicy są sukcesorami/ potencjalnymi sukcesorami lub w zarządzanych przez nich obiektach. Oferent zobowiązany jest uzgodnić to na etapie naboru uczestników. Formuła ta ma na celu ułatwienie wymiany opinii i doświadczeń poszczególnych osób uczestniczących w spotkaniach, sprzyjać będzie również budowaniu wzajemnych relacji. Mając na uwadze zmieniająca się sytuację epidemiczną oraz np. brak możliwości organizacji spotkań w siedzibie/-ach firm/-y uczestnika/-ów rekomenduje się przyjęcie również alternatywnych sposobów realizacji spotkań. Spotkanie inauguracyjne i wydarzenie podsumowujące zorganizowane zostaną w miejscach dostosowanych do ich charakteru, np. przestrzenie kreatywne, obiekty kulturalne, biznesowe itp., o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli,
 • z uwagi na sytuację epidemiczną dopuszcza się organizację spotkań w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej (tj. łączącej formę zdalną ze stacjonarną). Dla spotkań realizowanych w formie zdalnej Oferent jest zobowiązany zapewnić odpowiednie narzędzia, także dla uczestników, które umożliwiają aktywny w nich udział i interaktywny charakter. Dokonując wyboru formy Oferent musi wziąć pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju (tj. ogłoszony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej tym wirusem), związane z nią restrykcje, zakazy i ograniczenia, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa odbiorcom zadania, ekspertom oraz innym osobom zaangażowanym w realizację zadania. Wszystkie przedsięwzięcia muszą być realizowane w szczególności z uwzględnieniem aktualnych (na dzień organizacji danego spotkania) przepisów prawa oraz wytycznych rządowych i sanitarnych.
 • Z uwagi na fakt, iż sytuacja epidemiczna może ulegać zmianom, planując na etapie przygotowania oferty formułę organizacji przedsięwzięć, rekomenduje się, aby Oferent przyjął alternatywne formy, które będą możliwe do realizacji w różnych warunkach, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu i jakości przedsięwzięć. Zaplanowane koszty realizacji zadania muszą być adekwatne do formuły realizacji przedsięwzięć. Oferent odpowiada za realizację działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi właściwych organów, w tym ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ewentualnych uchybień, czy nieprawidłowości,
 • rekomenduje się, aby w wydarzeniu podsumowującym cykl spotkań udział wzięli również nestorzy firm, z którymi związani są uczestnicy spotkań,
 • podczas spotkań realizowane będą przede wszystkim prelekcje ekspertów na tematy z zakresu funkcjonowania firmy, w szczególności na etapie przekazania własności (m.in. aspekty prawne, finansowe, psychologiczne, zarządzanie ludźmi, zarządzanie strategiczne oraz kryzysowe, np. optymalizacja i modyfikacja modelu biznesowego w obliczu wystąpienia epidemii koronawirusa), dyskusje zdeterminowane bieżącymi zainteresowaniami uczestników, prezentacje dobrych praktyk. W ramach jednego spotkania nie jest wymagane podejmowanie wszystkim wymienionych powyżej zagadnień,
 • udział w spotkaniach będzie bezpłatny dla uczestników – odbiorców zadania publicznego.

Mając na uwadze sformułowane powyżej cele i założenia, w ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie co najmniej do:

 • a) przygotowania i przedstawienia scenariusza oraz harmonogramu cyklu spotkań podnoszących wiedzę w kluczowych obszarach związanych z prowadzeniem i transferem biznesu. Przy sporządzaniu w/w dokumentów należy przewidzieć czas na działania przygotowawcze, realizację i podsumowanie zadania z zastrzeżeniem, iż zadanie powinno być zakończone najpóźniej z dniem 31 grudnia 2021 r.,
 • b) przeprowadzenia naboru osób (potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji) uczestniczących w cyklu spotkań (min. 8 osób, z uwagi na cele zadania publicznego rekomendowane jest zainteresowanie udziałem w spotkaniach większej liczby osób, max. 15 osób). Co do zasady wybrani uczestnicy wezmą udział we wszystkich spotkaniach, o których mowa w lit. d) i f),
 • c) identyfikacji potrzeb uczestników pod kątem doprecyzowania zakresu tematycznego spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wynikających z konieczności dostosowania strategii funkcjonowania firm do zmiennych warunków prowadzenia biznesu w sytuacji występowania epidemii koronawirusa,
 • d) organizacji 2 spotkań – inauguracyjnego oraz podsumowującego, w tym m.in.  w zależności od sytuacji epidemicznej:
  • w przypadku formy stacjonarnej: zapewnienia sali wraz z niezbędnym wyposażeniem (m.in. krzesła, rzutnik, laptop, nagłośnienie), cateringu (podczas spotkania inauguracyjnego: co najmniej woda, kawa, herbata, inne napoje ciepłe/ zimne, ciastka, tartinki; podczas spotkania podsumowującego: woda, kawa, herbata, inne napoje ciepłe/ zimne, ciastka, tartinki), innych materiałów – w zależności od potrzeb,
  • w przypadku formy zdalnej: zapewnienia platformy do organizacji spotkań w trybie zdalnym,
 • e) Oferent zobowiązany jest przedstawić propozycje miejsc organizacji spotkań, o których mowa w lit. d) w Ofercie,
 • f) organizacji cyklu min. 6 spotkań (w zależności od sytuacji epidemicznej w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej) dla potencjalnych sukcesorów firm/osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w tym w szczególności zapewnienia osoby prowadzącej spotkania (zalecane jest, aby osobą tą był ekspert merytoryczny, o którym mowa w lit. h) oraz w zależności od sytuacji epidemicznej:
  • w przypadku formy stacjonarnej: zapewnienia sali, zapewnienia sprzętu technicznego umożliwiającego przedstawienie danego tematu w formie prezentacji multimedialnej, cateringu (co najmniej woda, kawa, herbata, inne napoje ciepłe/ zimne, ciastka, tartinki),
  • w przypadku formy zdalnej: zapewnienia narzędzi umożliwiających realizację spotkań w formie zdalnej,
 • g) zapewnienia ekspertów z kluczowych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw w szczególności w kontekście sukcesji oraz wyzwań z nią związanych, również w sytuacji prowadzenia biznesu w sytuacji występowania epidemii koronawirusa (m.in. zarządzenie kryzysowe, aspekty prawne, finansowe, psychologiczne, zarządzanie ludźmi) podczas wszystkich spotkań. Ekspertami mogą być również przedstawiciele firm, w których przeprowadzono proces sukcesji. Dobór ekspertów musi być skorelowany z potrzebami uczestników pod kątem zakresu tematycznego spotkań. Na etapie składania oferty Oferent zobowiązany jest przedstawić propozycje w/w ekspertów,
 • h) zapewnienia eksperta merytorycznego, który czuwał będzie  nad realizacją spotkań, wspierał networking pomiędzy uczestnikami oraz budowanie sieci współpracy. Wymagane jest, aby ekspert uczestniczył również we wszystkich organizowanych spotkaniach, np. w roli moderatora spotkań. Oferent jest zobowiązany przedstawić propozycję w/w eksperta na etapie składania Oferty,
 • i) prowadzenia działań promocyjno-upowszechniających mających na celu m.in. skuteczne przeprowadzenie naboru uczestników oraz upowszechnianie informacji o realizowanym przedsięwzięciu oraz jego planowanych efektach. Oferent zobowiązany jest do publikacji co najmniej 1 artykułu nt. przedsięwzięcia na portalu o charakterze biznesowym (rekomenduje się portal o zasięgu min. 3 tys. wizyt dziennie),
 • j) obsługi organizacji spotkań, m.in. związanej z bieżącym kontaktem z uczestnikami, uzgadnianiem terminów poszczególnych spotkań itp.;
 • k) organizowania spotkań na terenie województwa małopolskiego, co powinno wprost wynikać ze złożonej oferty.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 17 maja 2021 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2021 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być jedynie koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji i z pozostałych źródeł określa umowa.

Zlecenie zadania w ramach Konkursu odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.  Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, kwalifikowalności wydatków, zasady konstrukcji budżetu, terminy i warunki składania ofert, zasady, tryb i kryteria wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy, kontroli i oceny realizacji zdania  zawarte zostały w Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert – Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 164/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2021 roku.

Przed złożeniem oferty prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Uchwały i Regulaminu konkursu (Ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, a także celami i założeniami Konkursu.

Wymagane dokumenty:

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania w ramach Konkursu jest prawidłowe złożenie oferty na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 1. wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://pozarzadowa.malopolska.pl/, zwanego dalej „Generatorem eNGO”, w terminie do 18 marca 2021 r. do godziny 16:00.
 2. Wzór oferty określony jest Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. Oferent zobowiązany jest także dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwanego dalej „Urzędem”, w terminie do 23 marca 2021 r. do godziny 16:00 ofertę (forma pisemna) wygenerowaną z Generatora eNGO, podpisaną przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta, wraz z obowiązkowymi załącznikami, o których mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu. Oferta składana w wersji pisemnej musi być tożsama z ofertą złożoną za pośrednictwem Generatora eNGO.

Uwaga: przesłanie oferty tylko za pośrednictwem Generatora eNGO nie jest skutecznym doręczeniem oferty do Urzędu. Oferty dostarczone tylko za pośrednictwem Generatora eNGO pozostaną bez rozpatrzenia.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami składane są pisemnie w jednej z dwóch form:

 • w formie papierowej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty konkurs ofert pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”: na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek)w godzinach 8.00 – 16.00 albo do urny wrzutowej na korespondencję kierowaną do Urzędu, zlokalizowanej przed siedzibą Urzędu przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (urna dostępna będzie w sytuacji, gdy obsługa klientów przez Dziennik Podawczy nie będzie możliwa z uwagi na sytuację epidemiczną, tylko w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 8.00 – 16.00) lub za pośrednictwem poczty, na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

O terminowym złożeniu oferty w formie papierowej decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

 • na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu dokumenty w formacie .pdf, opatrzone podpisem elektronicznym (tj. podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem w e-dowodzie);

Uwaga: skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Zasady realizacji spraw przez internet, w tym adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: (https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html).

O terminowym złożeniu oferty w przypadku doręczenia na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu decyduje data jej wpływu na skrzynkę Urzędu.

Reklama