Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”

Reklama
Nabór od 25.02.2021 do 19.03.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Łączny budżet 970 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych.

I. Cele konkursu:

Celem otwartego konkursu jest realizacja zadań publicznych Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku” (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r. poz. 2765).

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanych dalej oferentem lub podmiotami Programu (o których mowa w Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi).

II. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, planowane jest wsparcie zadań w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych, skierowanych do osób młodych, do 35 roku życia włącznie.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 970 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 15 000,00 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 19 marca 2021 roku.

Oferty należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

  1. w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.lubuskie.engo.org.pl,
  2. w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Urzędu.
O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Termin złożenia oferty elektronicznej w Generatorze eNGO mija o godz. 15.30 ostatniego dnia naboru wniosków tj. 19 marca 2020.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama