Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert w obszarze ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między...

Reklama
Konkurs ofert w obszarze ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami"
Nabór od 01.03.2021 do 29.03.2021 23:59
Wydział Współpracy z Zagranicą
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Zagranicą ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert w obszarze ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami".

Zarząd Województwa Mazowieckiego

działając na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 4 ust. 1 pkt 26, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr 163/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”[1])

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 roku w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w formie wsparcia realizacji zadania.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

Zadanie

Wysokość środków publicznych (w zł)

Zwiększenie międzyregionalnych, europejskich procesów integracyjnych poprzez udział w innowacyjnych projektach organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego i regionów partnerskich Mazowsza.

100 000,00

 

Celami realizacji zadania są:

 1. nawiązywanie i utrwalanie dobrego partnerstwa międzyregionalnego,
 2. wspieranie kontaktów pomiędzy społecznościami województwa mazowieckiego i zagranicznych regionów partnerskich Mazowsza,
 3. wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego w zakresie kontaktów zagranicznych,
 4. zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie we współpracę międzynarodową.
 5. wzmocnienie poczucia wspólnoty europejskiej.

 

Realizatorami projektów mogą być: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym przedsięwzięcie musi być zrealizowane z partnerem zagranicznym w całości na terenie województwa mazowieckiego i/lub regionu partnerskiego.

 

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

 1. przedsięwzięcia skierowane do młodzieży, a w szczególności realizowane przez młodzież poprzez takie działania jak: cykl wykładów, warsztaty, spotkania z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie we współpracy z młodzieżą lub przy wykorzystaniu aktywnych form współpracy z młodzieżą z zastrzeżeniem, że aktywność sportowa (zawody, rozgrywki itp.) nie będzie głównym celem/działaniem przedsięwzięcia;
 2. przedsięwzięcia sprzyjające tworzeniu lub rozwojowi współpracy międzyregionalnej realizowane poprzez wymianę doświadczeń z udziałem przedstawicieli poszczególnych szczebli administracji;
 3. przedsięwzięcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne sprzyjające pogłębianiu kontaktów między społeczeństwami partnerskich regionów.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania publicznego to:

 1. liczba osób będących odbiorcami zadania;
 2. liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np. liczba godzin szkoleniowych, liczba usług udzielonych odbiorcom.

 

Przy planowaniu i realizacji zadań wskazane jest korzystanie z dokumentu „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego”, przyjętego Uchwałą Nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 18 grudnia 2006 r.

Lista regionów partnerskich województwa mazowieckiego zamieszczona jest na stronie https://www.mazovia.pl/wojewodztwo/wspolpraca-zagraniczna/partnerzy/.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 3. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 30% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 4. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 5. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym mowa w pkt II.4.
 6. W pkt III.6 oferty należy obowiązkowo wypełnić tabelę „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. W przypadku przyznania oferentowi dotacji niższej niż wnioskowana konieczna będzie aktualizacja oferty. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzanie do zestawienia kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie.
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 25% jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.

 

III. Warunki rozliczenia realizacji zadania publicznego

 1. Rozliczenie dotacji odbywać się będzie w oparciu o weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego oraz stopnia realizacji zaplanowanych w ofercie działań.
 2. Weryfikacja poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów i działań odbywała się będzie na podstawie danych wskazanych w sprawozdaniu z realizacji zadania.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie zaakceptowane a dotacja rozliczona, jeżeli wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostały zrealizowane, a poziom osiągnięcia każdego z zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie nie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie.
 4. W przypadku, gdy:
 1. nie wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane lub poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie,
 2. wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane, a poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie, Zleceniodawca po analizie dokumentacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę, rozliczy dotację lub kierując się zasadą proporcjonalności ustali kwotę dotacji podlegającą zwrotowi.
 1. Ewentualny zwrot części lub całości dotacji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.  

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.
 2. Terminy oraz warunki realizacji zadania będą każdorazowo określone w umowie.
 3. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu określony w pkt VI.10. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 31.12.2021 rok.

 

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 29 marca 2021 r.
 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.
 3. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 35 000,00 zł.

 

VI. Terminy i tryb wyboru oferty

 1. W okresie między dniem 6 kwietnia 2021 r. a dniem 9 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” oraz w systemie Witkac.pl zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz informacja o możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.
 2. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.
 3. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
 1. osobiście w punkcie kancelaryjnym przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu[2]);
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa - o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.
 1. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
 2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VII.2. ogłoszenia.
 3. Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 75 punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się
  z opinią Komisji konkursowej.
 5. Komisja kończy działalność po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały
  w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
  w Warszawie oraz w jego delegaturach, na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 maja 2021 r.
 8. W przypadku rezygnacji oferenta/oferentów z realizacji zadania i odstąpienia od podpisania umowy, na podstawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji oferentowi/oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę/najwyższe oceny.

 

VII. Kryteria wyboru ofert

 1. Oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej w sytuacji kiedy nie zostaną spełnione kryteria formalne:

 

Rodzaj kryterium formalnego

Informacja o sposobie postepowania w przypadku niespełnienia kryterium formalnego

Oferent spełnia wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           w zakresie podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Forma złożenia oferty jest zgodna z formą określoną               w ogłoszeniu konkursowym

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta została złożona w terminie wskazanym                        w ogłoszeniu o konkursie

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

Oferta nie przekracza określonego w ogłoszeniu konkursowym limitu ofert możliwych do złożenia przez jednego oferenta

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

 

2.W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:

 1. ocena czy i w jakim stopniu działania zaproponowane w ofercie przyczynią się
  do osiągnięcia celów realizacji zadania publicznego wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
 2. ocena czy planowane rezultaty są spójne z planowanymi działaniami oraz jaki jest planowany poziom rezultatów oraz sposób mierzenia,
 3. ocena właściwego doboru grupy docelowej i proponowanego sposobu rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb,
 4. ocena adekwatności zaproponowanych działań i ich opisu do zakresu zadania konkursowego.

35 punktów

Do uzupełnienia

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących
w realizacji zadania, w szczególności:

 1. ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów) i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania,
 2. ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków),
 3. ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji zadania,
 4. ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w dwóch latach poprzednich.

25 punktów

Do uzupełnienia

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego (środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł), w szczególności:

 1. ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów,
 2. ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów,
 3. ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi,
 4. ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków.

20 punktów

Do uzupełnienia

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy   i praca społeczna członków), w szczególności:

 1. ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta w tym zakresie przez partnerów,
 2. ocena wkładu własnego osobowego (świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania (wyraźnie należy to wskazać w pkt. IV.2 oferty).

10 punktów

Do uzupełnienia

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

 1. zadania, realizowane we współpracy z więcej niż 1 organizacją z terenu zagranicznego regionu partnerskiego województwa mazowieckiego – od 0 do 5 punktów.
 2. udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych projektów – od 0 do 5 punktów.

10 punktów

Do uzupełnienia

Liczba punktów ogółem

100 punktów

Do uzupełnienia

 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji.

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie nie zlecało realizacji zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

 

W roku poprzedzającym ogłoszenie otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie zleciło realizację 3 zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” przyznając na nie dotacje w łącznej kwocie 100 000,00 zł.

 

IX. Dodatkowych informacji udzielają:

Anna Kobyłecka, tel. (22) 59 07 744, Wydział Współpracy z Zagranicą, Kancelaria Marszałka,

Marcin Kaczmarek, tel. (22) 59 07 648, Wydział Współpracy z Zagranicą, Kancelaria Marszałka.

 

[1]) Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r.

[2]) Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama