Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa - poprawa bezpieczeństwa...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa - poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych
Nabór od 26.02.2021 do 05.03.2021 23:59
Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 10 tys. PLN

Nabór ofert w trybie art. 19a w sferze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa:

 

Podmioty uprawnione do udziału naborze:

 • jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 Zakres  zadania

 • Zadania powinny polegać na podniesieniu kwalifikacji  ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Wymagany jest ponadpowiatowy zasięg działalności, preferowany zasięg wojewódzki/regionalny lub międzynarodowy.
 • Preferowane są szkolenia specjalistyczne.
 • Preferowane będą oferty podmiotów wykazujących się doświadczeniem w realizacji zadań w trybie bezkonkursowym na poziomie ponadpowiatowym lub wojewódzkim / regionalnym 

 

Zakres szkoleń może obejmować:

 • interdycyplinarne treningi ratownicze

  Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

   

  Dział I Rodzaj zadania

  Realizacja  zadań publicznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji ratowników Ochotniczych straży Pożarnych.

   

  Dział II Planowane środki na realizację ww. zadań 10.000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych) według stanu na dzień ogłoszonego naboru.

   

  Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), realizujące zadania statutowe w danej dziedzinie tj. w sferze ratownictwa i ochrony ludności.

   

  Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert

  Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

  1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;

  2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: 90 dni nie jest równoznaczne z 3 miesiącami, bowiem niektóre miesiące trwają 31 dni);

  3) jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych w uproszczonym trybie (tryb poza konkursowy),

  4) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy,

  5) zadanie przedstawione do realizacji musi mieć charakter regionalny, tzn. musi obejmować swoim zasięgiem minimum 2 powiaty.

  6) oferta na realizację zadania musi być złożona w generatorze nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania wskazanym w ofercie.

   

  Dział V Składanie ofert:

  1) Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witkac.pl

  2) Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.

  3) Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszonego naboru.

  4)  „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga  podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu.

  5) O złożeniu oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz z potwierdzeniem jej złożenia.

  6) Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.

  7) Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty w generatorze należy załączyć  załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

   

  Dział VI Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II. nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2021 r.

   

  Dział VII

  Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,  główny specjalista Mateusz Wiśniewski, tel. 91  31 29 357 (mwisniewski@wzp.pl).

   

  Wymagane załączniki do oferty:

  Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan) - załącznik obligatoryjny,
  Załącznik nr 2 - W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (skan) – załącznik fakultatywny.

   

  Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

   

  Dział I Rodzaj zadania

  Realizacja  zadań publicznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji ratowników Ochotniczych straży Pożarnych.

   

  Dział II Planowane środki na realizację ww. zadań 10.000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych) według stanu na dzień ogłoszonego naboru.

   

  Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), realizujące zadania statutowe w danej dziedzinie tj. w sferze ratownictwa i ochrony ludności.

   

  Dział IV Wymagania w zakresie składanych ofert

  Aby oferta mogła być rozpatrzona w trybie małego grantu musi spełniać następujące warunki:

  1)  wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł;

  2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (uwaga: 90 dni nie jest równoznaczne z 3 miesiącami, bowiem niektóre miesiące trwają 31 dni);

  3) jedna organizacja (podmiot) w danym roku nie może otrzymać więcej niż 20.000 złotych w uproszczonym trybie (tryb poza konkursowy),

  4) wysokość środków finansowych przeznaczonych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego) w omawianym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 tej ustawy,

  5) zadanie przedstawione do realizacji musi mieć charakter regionalny, tzn. musi obejmować swoim zasięgiem minimum 2 powiaty.

  6) oferta na realizację zadania musi być złożona w generatorze nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania wskazanym w ofercie.

   

  Dział V Składanie ofert:

  1) Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witkac.pl

  2) Każda oferta złożona w generatorze otrzymuje swój numer indentyfikacyjny tzw. sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną złożoną w generatorze.

  3) Podmiot składający ofertę przez generator zobowiązany jest do złożenia w formie załącznika do oferty „potwierdzenia złożenia oferty” w postaci skanu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszonego naboru.

  4)  „Potwierdzenie złożenia oferty”, wymaga  podpisania zgodnie ze sposobem reprezentacji w zakresie oświadczenia woli podmiotu i składane jest w generatorze w postaci skanu.

  5) O złożeniu oferty do Urzędu decyduje data złożenia oferty w generatorze wraz z potwierdzeniem jej złożenia.

  6) Oferty składane poza generatorem lub złożone bez „potwierdzenia ich złożenia” nie będą podlegały rozpatrzeniu.

  7) Załączniki do oferty składane są wyłącznie w formie skanu tj. przed złożeniem oferty w generatorze należy załączyć  załączniki do oferty i następnie złożyć ofertę.

   

  Dział VI Nabór oferty prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na ich realizację o których mowa w Dziale II. nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2021 r.

   

  Dział VII

  Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,  główny specjalista Mateusz Wiśniewski, tel. 91  31 29 357 (mwisniewski@wzp.pl).

   

  Wymagane załączniki do oferty:

 • Załącznik nr 1 – potwierdzenie złożenia oferty (skan) - załącznik obligatoryjny,
 • Załącznik nr 2 - W przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta (skan) – załącznik fakultatywny.
 •  

   

 • szkolenia przydatne w ratownictwie wodnym, w tym nurkowe,i motorowodne, oraz Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

 

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama