Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 29.03.2021 do 19.11.2021 23:59
Departament Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Udzielenie dotacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w trybie pozakonkursowym, w formie tzw. małych grantów wymaga złożenia oferty realizacji zadania publicznego zgodnej ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r.                        

Warunkiem  złożenia oferty w trybie pozakonkursowym, tzw. małego grantu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie www.witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu). Wydruk przygotowanej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową w ciągu 3 dni do tutejszego Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu.

Organizacja może ubiegać się o dotację w kwocie do 10 000,00, dotacja udzielona organizacji pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w obszarze edukacji nie może być przeznaczona, między innymi, na: remonty budynków i miejsc, bieżącą działalność organizacji, działalność polityczną, itd. Powinna być udzielona na realizację zadania publicznego o zasięgu regionalnym, koszty, które może ponieść organizacja mogą dotyczyć na przykład: wynagrodzeń dla wykładowców szkoleń i warsztatów, obsługi administracyjnej zadania, wynajęcia sali, cateringu niezbędnego dla wykonania zadania, innych kosztów związanych z obsługą zadania.

Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama