Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz zbierać darowizny dla swojej NGO? Dowiedz się jak, zainspiruj się: odwiedź darowizny.ngo.pl!

Szczecin tworzyMy `21 - Rozwój przedsiębiorczości i innowacji (mała dotacja - nabór ofert w trybie...

Reklama
Szczecin tworzyMy `21 - Rozwój przedsiębiorczości i innowacji (mała dotacja - nabór ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Nabór od 01.03.2021 do 10.12.2021 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Poprzez zadania w ramach obszaru "Rozwój przedsiębiorczości i innowacji" rozumie się m.in.:

  • Wsparcie dla środowiska startupowego, szczególnie dla przedsięwzięć związanych z automotive, usługami medycznymi, handlem elektronicznym oraz produkcją gier,
  • Wsparcie i promowanie działań w zakresie szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych,
  • Wsparcie inicjatyw służących budowaniu środowiska zainteresowanego tworzeniem rozwiązań wykorzystujących big data, rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość, oraz sztuczną inteligencję na zasadach open source i/lub freeware,
  • Wspieranie inicjatyw promujących zrównoważoną i nisko - zeroemisyjną mobilność.

 

Apekty merytoryczne wniosków:

Pani Monika Małachowska-Wasylko: Wydział Ochrony Środowiska,
nr tel. (91) 42 45 869,
kontakt e-mail: mmalach@um.szczecin.pl

Aspekty formalne wniosków, generator wniosków Witkac:

Pan Piotr Spunda: Biuro Dialogu Obywatelskiego,
nr tel.: (91) 43 51 265,
kontakt e-mail: pspunda@um.szczecin.pl

Aspekty merytoryczne wniosków:

Pani Katarzyna Ufnal: Wydział Zarządzania Projektami,
nr tel.: (91) 43 51 086,
kontakt e-mail: kufnal@um.szczecin.pl

Pani Ewa Kordus: Wydział Zarządzania Projektami,
nr tel.: (91) 43 51 617,
kontakt e-mail: ekordus@um.szczecin.pl

Pani Marta Czapiewska
nr tel.: (91) 48 02 010
kontakt e-mail:mczapiewska@um.szczecin.pl

 

 

Przez Małą Dotację rozumie się zlecenie organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco:

1. Ofertę dla swej ważności należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy Witkac.pl nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.
2. Wygenerowane za pomocą platformy, a następnie wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty opatrzone właściwymi podpisami należy złożyć (pocztą, kurierem lub osobiście) w kancelarii BOI w terminie do dnia nie późniejszym niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy.
3. Oferta sprawdzana jest pod kątem formalnym.
4. Za błąd formalny uznaje się:

1) niezłożenie w formie papierowej potwierdzenia złożenia oferty;
2) złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
4) złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji, zgodnie z uprawnieniem wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym/właściwej ewidencji lub innym dokumencie (upoważnienie, pełnomocnictwo), bądź podpisaną niezgodnie ze sposobem reprezentacji;
5) złożenie potwierdzenia złożenia oferty, której suma kontrolna różni się od sumy kontrolnej oferty w systemie (suma kontrolna to unikalny numer identyfikujący ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty, znajdujący się w dolnej części strony, który musi być zgodny na obu dokumentach);
6) zadanie publiczne realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni;
7) wnioskowanie kwoty dofinansowania lub finansowania przekraczającej 10 000,00 zł;
8) przekroczenie w danym roku kalendarzowym kwoty dotacji w wysokości 20 000,00 zł otrzymanej przez organizację z pominięciem otwartego konkursu ofert.

5. Oferta spełniająca wymogi formalne jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu) upubliczniania przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta, organizacja składa za pomocą platformy oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego, a dysponent zawiera z tą organizacją umowę. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana o odmowie zawarcia umowy. Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego nakłada na organizację obowiązek złożenia dysponentowi za pośrednictwem platformy oświadczenia do umowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama