Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń na terenie gminy Radzymin oraz osób mających wpływ na rozwój lokalnej...

Reklama
Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń na terenie gminy Radzymin oraz osób mających wpływ na rozwój lokalnej lub/i narodowej historii
Nabór od 26.02.2021 do 26.03.2021 23:59
Referat Partycypacji i Polityki Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Referat Partycypacji i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń na terenie gminy Radzymin oraz osób mających wpływ na rozwój lokalnej lub/i narodowej historii poprzez: - wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci w postaci tablic pamiątkowych, obelisków i innych form małej architektury, - renowację miejsc pamięci.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
z poźn. zm.), które w ramach celów statutowych prowadzą działalność w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Projekty złożone w ramach konkursu powinny proponować działania skierowane w szczególności na:

1) rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie gminy Radzymin oraz miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami;

2) zainteresowanie mieszkańców lokalną historią zapomnianych lub zaniedbanych miejsc historycznych wydarzeń;

3) podkreśleniu prestiżu miejsca pamięci/trwałego upamiętnienia;

4) nadanie lub przywrócenie odpowiedniego wyrazu miejsc pamięci historycznej;

5) zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów;

6) zapewnienie jak najlepszej dostępności miejsca/trwałego upamiętnienia;

7) tworzenie nowych trwałych upamiętnień w miejscach, gdzie ich obecność jest uzasadniona interesem społecznym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama