Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 22.02.2021 do 15.03.2021 15:00
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 333 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2021roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaj i forma zadania. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowane zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na rok 2021(załącznik do Uchwały NR XXXVI.609.2021Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 stycznia 2021 r.).

Zadania będą wykonywane poprzez:

1. profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi:

1) prowadzenie specjalistycznych zajęć w placówkach wsparcia dziennego;

2) prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych, integracyjnych, realizacja programów terapeutycznych w środowiskach abstynenckich;

3) prowadzenie poradnictwa w punktach konsultacyjnych, informacyjnych, telefonu zaufania;

4) udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy;

5) prowadzenie działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla młodzieży;

6) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej osób uzależnionych od alkoholu.

2. przeciwdziałanie narkomanii:

1) prowadzenie specjalistycznych zajęć w placówkach wsparcia dziennego;

2) prowadzenie terapii, rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, współuzależnionych oraz wsparcie readaptacji społecznej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych;

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla młodzieży;

4) wzmacnianie czynników chroniących – zajęcia edukacyjne dla rodziców i/lub nauczycieli.

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność realizacji zadania w formie zdalnej, opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w zajęciach oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji i realizacji poszczególnych zadań, jak również aktualizacja i modyfikacja przedstawionej oferty konkursowej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1. Na realizację zadań w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości:profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi: 255 000 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),z zastrzeżeniem ust. 2. przeciwdziałanie narkomanii: 78 000 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Zielona Góra lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304, w terminie do 15 marca 2021 r. do godz. 15.00.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Miasta Zielona Góra: www.zielona-gora.pl z zakładki „Organizacje pozarządowe” -„Konkursy ofert”, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.bip.zielona-gora.pl z działu „Konkursy ofert”, oraz ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze www.bip.mops.zgora.pl.

Reklama