Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: ,,Wsparcie dla osób z dysfunkcją słuchu”
Nabór od 23.02.2021 do 23.03.2021 23:59
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. PLN
Niepełnosprawni
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: ,,Wsparcie dla osób z dysfunkcją słuchu”.

1. Nazwa konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań
w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Wsparcie dla osób z dysfunkcją słuchu”.

2. Cel konkursu

 

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - z dysfunkcją słuchu, w tym osób głuchoniewidomych o zasięgu regionalnym (skierowanie zadania do osób z terenu co najmniej dwóch powiatów województwa śląskiego), które będą realizowane w terminie do dnia 30 września 2021 r.

 

Cele szczegółowe: integracja osób niesłyszących lub niedosłyszących, w tym osób głuchoniewidomych oraz ich rodzin, przełamywanie barier w codziennym funkcjonowaniu osób z wadami słuchu i ich rodzin.

 

Oczekiwane rezultaty zadania, w szczególności:

1. Liczba osób/rodzin objętych wsparciem w ramach projektu.

2. Liczba i rodzaje oferowanej pomocy.

3. Liczba godzin świadczonych usług.

4. Liczba specjalistów zaangażowanych w realizację projektu.

5. Inne wskazane przez Oferenta.

 

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III. 6 należy wypełnić dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

 

3. Podmioty uprawnione

 

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 1. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 2. spółdzielnie socjalne,
 3. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całą kwotę dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

Jeżeli spełnienie powyższego warunku nie wynika z zapisu aktualnego w KRS lub innego powszechnie dostępnego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prowadzenie statutowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, związanej z realizacją zadania konkursowego, w szczególności statut w brzmieniu zarejestrowanym przez KRS.

 

UWAGA: Wszystkie zadania realizowane w ramach konkursu muszą uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną i spełniać wymogi nałożone przez zarządzenia i przepisy
w związku z zagrożeniem COVID – 19. Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę możliwość realizacji założonych działań przy obowiązujących przepisach.

 

4. Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

 

Oferty należy składać do dnia 23 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 kwietnia 2021 r.

Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin rozstrzygnięcia konkursu może być dłuższy.

 

Konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do dnia 30 września 2021 r.

 

Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego generatora wniosków[1], jak i papierowej (zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

 

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu oferty (również za pośrednictwem operatora pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7)  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slaskie.pl/).

 

5. Zadania przewidziane do dofinansowania

 

Zadania przewidziane do dofinansowania, w szczególności:

 1. poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
 2. grupowe i indywidualne zajęcia, które mają na celu:
  1. nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
  2. rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem,
  3. usprawnianie i poprawę funkcjonowania społecznego, zawodowego,
 3. kampanie informacyjne na rzecz integracji i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

W ramach projektu można podejmować m. in. takie działania, jak:

 

     - spotkania ze specjalistami (grupowe i indywidualne),

     - prowadzenie szkoleń, warsztatów, instruktaży,

     - udzielanie konsultacji, porad,

     - tworzenie publikacji, ulotek, postów.

 

Niniejszy konkurs wpisuje się w zadanie: „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata: 2017-2022. Aktualizacja 2019”.
 

Termin realizacji zadań objętych konkursem ustala się od dnia zawarcia umowy z Samorządem Województwa Śląskiego w 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania finansowane z dotacji, tj. ze środków budżetu Województwa Śląskiego muszą zostać poniesione (zapłacone) w terminie do 14 dni od dnia zakończenia zadania określonego w umowie, jednak nie później niż do 14 października 2021 r., nawet jeżeli wynikający z przepisów lub faktur ostateczny termin ich płatności jest dłuższy. Dotyczy to także zapłat pochodnych od wynagrodzeń.


Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania tj. do 30 września 2021 r.


Brak wskazania w ofercie ilości lub nazw powiatów lub określenie obszaru wsparcia ogólnie np. jako „województwo śląskie”, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

6. Kryteria oceny

 

Każda oferta podlega ocenie. Ocena ofert jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną, a drugi etap ocenę merytoryczną. Ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.


Kryteria i punktacja w zakresie oceny merytorycznej oferty:

- kryteria merytoryczne (oryginalność projektu, uzasadniony cel działania, promocja projektu)  – 0-8 pkt,

- kryteria finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, wysokość deklarowanych środków własnych, inne źródła finansowania) – 0-4 pkt,

- kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, sposób realizacji zadania oraz rozliczenia środków w przypadku otrzymania dotacji w poprzednich latach) – 0-4 pkt,

- zasięg regionalny (zasięg oddziaływania projektu, zakładana liczba uczestników / beneficjentów) – 0-4 pkt.

 

7. Kwoty dotacji

 

 1.  Na realizację konkursu przeznacza się kwotę ogółem: 100.000,00 zł.
 2. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych).
 3. Wymagany jest wkład finansowy – nie mniej niż 10% w stosunku do wartości zadania.

4.   Minimalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi: 20.000,00 zł.

 

 

8. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

 

Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane:

 

Do kosztorysu w ofercie wpisuje się wyłącznie koszty kwalifikowane, tzn. takie, które:

- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego wykonania,

- są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,

- są oszacowane wyłącznie w odniesieniu do zakresu działań realizowanych w ramach zadania,

- zostaną poniesione w czasie określonym w umowie.

 

Niedopuszczalne jest wykazywanie w kosztorysie kosztów, które zostaną poniesione przez podmioty inne niż oferent (tj. dokumenty księgowe będą wystawione na inny podmiot).

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ POKRYTE Z DOTACJI:

- koszty merytoryczne: np. koszty osobowe merytoryczne, w tym np. wynagrodzenia dla specjalistów bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania (koszt umowy zlecenia, umowy o dzieło), usługi poligraficzne, drukarskie, skład komputerowy, koszty tłoczenia płyt CD i DVD, zakup usług i materiałów niezbędnych do wykonania zadania (w tym usług i materiałów do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, szkoleń itp.), wynajem elementów technicznych niezbędnych dla wykonania zadania, koszty promocji przedsięwzięcia,

- koszty administracyjne: księgowość/koordynacja/zarządzanie projektem (tylko w części dotyczącej realizowanego zadania). Koszty te mogą stanowić nie więcej niż 5% dotacji.

 

KOSZTY KWALIFIKOWANE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ SFINANSOWANE Z DOTACJI PRZYZNANEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

- koszty utrzymania i prowadzenia biura podmiotu (czynsz, media, opłaty bankowe, pocztowe, telefon, Internet) bezpośrednio związane z realizacją zadania,

- praca społeczna członków i wolontariuszy (wycenione po cenach rynkowych).

Koszty niekwalifikowane, czyli wydatki niezwiązane z realizacją zadania:

 1. budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości,
 2. działalność gospodarcza,
 3. działalność polityczna i religijna,
 4. koszty poniesione przed datą rozpoczęcia zadania i po dopuszczalnym terminie zapłaty określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 5. odsetki ustawowe i umowne,
 6. nagrody pieniężne,
 7. kary umowne,
 8. koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztu przelewów),
 9. nagrody finansowe dla osób zajmujących się realizacją zadania,
 10. podatek od towarów i usług  (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o Ustawę z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz.106).

 

Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi Oferent.

 

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych.
 

 

 

 

Oferent zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowych, higienicznych i bezpiecznych warunków podczas realizacji zadania, w szczególności dostosowanych do aktualnych zaleceń sanitarnych w związku z zagrożeniem związanym z COVID – 19.

 

9. Oferta i załączniki

 

 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego
  przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań, w wersji papierowej wygenerowanej z Generatora ,,WITKAC” (https://ngo.slaskie.pl/content/elektroniczny-generator-ofert-dla-otwartych-konkursow-ofert)

w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Przy składaniu ofert w wersji elektronicznej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę konkursu oraz nazwę departamentu.

 

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 2. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie
  z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w odpisie).
 3. Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość
  i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.

 

 

10. Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej

 1.   Złożenie oferty na obowiązującym druku.

2.   Złożenie oferty w terminie.

3.   Złożenie oferty przez podmioty uprawnione.

4.   Podpisanie oferty przez osoby uprawnione (pieczęć + podpis lub czytelny podpis).

 5.   Spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu.

 6.   Czytelne wypełnienie oferty.

7.   Wypełnienie wszystkich pól, tabel oraz oświadczeń.

8.   Złożenie oferty w wersji elektronicznej i wersji papierowej wygenerowanej z sytemu „Witkac” (obie wersje muszą być identyczne – świadczy o tym numer kontrolny zawarty w dolnej części oferty).

9.   Do oferty dołączono wszystkie wymagane załączniki.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

 

11. Tryb wyboru

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 2. Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokonuje oceny formalnej ofert.
 3. Oferty prawidłowe pod względem formalnym, opiniowane są przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 4. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu
  się z opinią komisji konkursowej.
 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 8. Zarząd Województwa przyznając dotację, może wskazać pozycje z kosztorysu, objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 9. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

 

12. Warunki zawarcia umowy

 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Umowa będzie opracowana na podstawie ramowego wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018.2057).
 2. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu merytorycznego zadania.
 3. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 4. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników (2 egz. zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów).
 5. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy: okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

13. Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim

 

Wykaz podmiotów dofinansowanych przez Województwo Śląskie w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku zamieszczono poniżej:

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.


Centrum Inicjatyw Lokalnych                    z siedzibą w Zawierciu

 

Aktywniejsi z każdym dniem – działania na rzecz osób niepełnosprawnych

9 935,00 zł

2.


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
z siedzibą w Częstochowie
 

Wieloaspektowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

25 730,00 zł

3.

 


Dąbrowskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Serca
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
 

BUDZIK – nowa energia

16 171,88 zł

4.

 


Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym SKARBEK                  z siedzibą w Mysłowicach
 

Życzliwość to my – projekt wspierający osoby niepełnosprawne z gmin Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Lędziny

17 660,00 zł

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

 1. Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat                                             od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 32/ 7740915 lub 32/ 7740044. Niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie http://ngo.slaskie.pl/ w zakładce Dotacje NGO – dokumenty.

 

[1] Elektroniczny generator wniosków – należy przez to rozumieć oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” (www.witkac.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama