Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji - za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich

Reklama
Nabór od 23.02.2021 do 19.03.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie województwa opolskiego, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

1.      Rodzaj zadania publicznego: działania na rzecz organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanych dalej: Podmiotami) w województwie opolskim.

2.      W ramach priorytetu: Wzmacnianie organizacyjne, infrastrukturalne i edukacyjne zakresem zadań, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1) wspieranie działań organizacyjnych i edukacyjnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju Podmiotów województwa opolskiego, poprzez:

a) wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu Podmiotu (np. zaplanowanie wdrożenie strategii cyfrowej, zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego), zakup oprogramowania i licencji, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

2) wspieranie działań infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju podmiotów województwa opolskiego, w tym:

a) uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań  doposażenie w sprzęt  lub wyposażenie, niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe Podmiotu, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) wykonanie remontów w siedzibie Podmiotu, niezbędnych do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe Podmiotu, w tym m.in. zapewniających dostępność architektoniczną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności.

3.      Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Na realizację zadań publicznych w ramach ogłaszanego konkursu w 2021 roku przeznacza się kwotę do 150 000 zł.

Na realizację jednego zadania publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ustala się maksymalną wysokość dotacji w kwocie do 10 000,00 zł.

Oferta dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego organizacji pozarządowych/ podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie województwa opolskiego, za wyjątkiem zadań dotyczących obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 15.30.  

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Reklama