Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji - celem realizacji działań na rzecz rozwoju...

Reklama
Konkurs ofert: Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji - celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Nabór od 22.02.2021 do 19.03.2021 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie wsparcia rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji i innych uprawnionych podmiotów celem realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. Rodzaj zadania publicznego: działania na rzecz organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (zwanych dalej „Podmiotami”) w województwie opolskim. 

2. W ramach priorytetu „Wzmacnianie organizacyjne, infrastrukturalne i edukacyjne podmiotów programu” zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne: 

1) wspieranie działań instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim, poprzez:

a) wdrażanie nowych technologii i działań służących ucyfrowieniu organizacji (np. zaplanowanie wdrożenia strategii cyfrowej, zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego), zakup oprogramowania i licencji, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

b) uzasadnione wymaganymi standardami pracy lub poszerzeniem skali lub jakości działań doposażenie w sprzęt lub wyposażenie, niezbędne do realizacji zadań publicznych wpisujących się w zadania statutowe Podmiotu, w tym m.in. zapewniających dostępność cyfrową i/lub informacyjno-komunikacyjną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

c) wykonanie remontów w siedzibie organizacji/podmiotu, niezbędnych do realizacji zadań statutowych publicznych wpisujących się w zadania statutowe Podmiotu, w tym m.in. zapewniających dostępność architektoniczną osobom ze szczególnymi potrzebami, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2019 r. o zapewnieniu dostępności.

3. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

Na realizację zadania publicznego w zakresie ogłaszanego konkursu w 2021r. przeznacza się łączną kwotę do 130.000 zł.

Oferta dotycząca powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego Województwa w zakresie wspieranie działań instytucjonalnych i infrastrukturalnych na rzecz wzmocnienia i rozwoju organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w województwie opolskim działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, winna zostać przygotowana w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl, podpisana profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione i być złożona w wersji elektronicznej poprzez platformę ePUAP adres:/q877fxtk55/SkrytkaESP, do dnia 19 marca 2021 roku, do godz. 15.30. 

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w aplikacji Generator eNGO.

Reklama