Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - Projekty realizowane w ramach środków budżetowych jednostek pomocniczych...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - Projekty realizowane w ramach środków budżetowych jednostek pomocniczych - osiedli
Nabór od 23.02.2021 do 05.12.2021 23:59
Wydział Sportu
Łączny budżet 130,328 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Wydział Sportu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO.

Wydział Sportu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ oraz TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO.

Wskazane zadanie dotyczy wyłącznie projektów zgłoszonych do realizacji przez jednostki pomocnicze osiedli:  Junikowo, Św. Łazarz, Krzyżowniki-Smochowice, Główna, Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Umultowo, Kiekrz, Głuszyna, Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Morasko-Radojewo, Ławica, Rataje, Świerczewo, Żegrze.

Oferent musi spełnić następujące warunki:

  1. Oferta powinna zostać złożona najpóźniej 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.
  2. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
  3. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
  4. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
  5. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu). Ze względu na sytuacje epidemiologiczną dopuszczalne jest przesłanie skanu potwierdzenia na adres mailowy - sp@um.poznan.pl. Brak złożenia lub wysłania papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest skrócenie tego czasu do 14 dni roboczych po uzyskaniu zgody Wydziału merytorycznego.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama