Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wnioski składane przez kluby sportowe z własnej inicjatywy - Wnioski na realizację zadań publicznych w...

Reklama
Wnioski składane przez kluby sportowe z własnej inicjatywy - Wnioski na realizację zadań publicznych w związku z uzyskanymi wynikami sportowymi w 2020 roku
Nabór od 01.03.2021 do 31.03.2021 23:59
Wydział Kultury i Sportu (dawniej Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu)
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN

Wnioski mogą składać z własnej inicjatywy kluby sportowe, działające na terenie Miasta Suwałki, niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) w związku osiągniętymi wynikami sportowymi szkolonych zawodników w 2020 roku.

Podstawa prawna przyznawania dotacji dla klubu sportowego: art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).

 

Wyniki sportowe zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały nr XXXVII/396/2013 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 2513) zmienionej uchwałą nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 2244) i zmienionej uchwałą nr X/122/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 lipca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3913).

Termin realizacji zadania publicznego nie może być wcześniejszy niż data złożenia wniosku na zadanie publiczne.

W ramach udzielonej dotacji klub sportowy może finansować wydatki określone w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie  (tzn. dotacja może być przeznaczona w szczególności na: 

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub sportowy) - co najmniej 80% wnioskowanej dotacji muszą stanowić koszty merytoryczne zadania,

a także wydatki związane z obsługą ww. zadań, do wysokości do 20% przyznanej dotacji.

W tabeli II.9.1 wniosku należy wykazać wyłącznie osiągnięte wyniki sportowe wymienione w tabeli nr 1 zawartej w załączniku nr 2 do ww. uchwały.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

1) zobowiązania, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji;

2) koszty statutowe niezwiązane z realizacją danego zadania lub trudne do wyodrębnienia;

3) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

4) koszty transferów zawodnika z innego klubu sportowego;

5) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

6) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub lub na zawodnika tego klubu;

7) diety zawodników;

8) stypendia sportowe zawodników, którzy w tym samym okresie otrzymują stypendia sportowe finansowane z budżetu Miasta;

9) nagrody finansowe, premie i nagrody pracownicze;

10) zakup gruntów;

11) działalność polityczną i religijną;

12) odsetki umowne i ustawowe;

13) działania, na które już została przyznana dotacja Miasta Suwałki.

 

Klub sportowy jest zobowiązany złożyć aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących. Zapis nie dotyczy klubów sportowych wpisanych do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Suwałk. Spółki prawa handlowego powinny dodatkowo złożyć statut spółki lub umowę spółki.

Źródło: Urząd Miejski w Suwałkach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama