Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT W TRYBIE ART. 19A

Prezydent Miasta słupska ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a na udzielenie dotacji

Pula środków: 50.000,00 zł.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2021 r.

Miejsce składania ofert: SCOPiES, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk

Kwota przeznaczona na dotacje: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10.000,00 zł

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Miasta Słupska

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

Informujemy, że Prezydent Miasta Słupska zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację na poziomie lokalnym zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert spełniającego łącznie następujące warunki:

  • kwota dotacji nie może przekroczyć 10.000,00 zł;

  • projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł.;

  • projekt powinien uwzględniać zadanie o charakterze lokalnym;

  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Słupska, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych. Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty- wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

1. dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po podpisaniu umowy z oferentem.

2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

3. Środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Miasto Słupsk mogą zwiększać pulę naboru art. 19 na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru.

4. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o nie więcej niż 20%.

 

Nabór jest naborem ciągłym, ostateczny termin naboru to 12.11.2021 r. lub termin wyczerpania środków.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama