Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w dyscyplinach olimpijskich w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/2021
Nabór od 22.02.2021 do 05.03.2021 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Nabór dotyczy wyłącznie zadania "Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w dyscyplinach olimpijskich w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/2021".

Wydział Sportu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ. Nabór dotyczy wyłącznie zadania "Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w dyscyplinach olimpijskich w rozgrywkach ligowych w sezonie 2020/2021".

1. Oferty na zadanie mogą składać wyłącznie kluby, które uczestniczą w prowadzonych przez polskie związki sportowe rozgrywkach ligowych w grach zespołowych, które należą do dyscyplin olimpijskich.

2. Zawodnicy, którzy otrzymują Stypendium Sportowe Miasta Poznania, nie mogą otrzymywać stypendiów od klubów ze środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

3. Zgodnie z zapisami art. 9 rozdziału 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. „ jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni” działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą.

4. Środki z dotacji mogą być przeznaczane na następujące koszty związane z realizacją zadania: wynagrodzenia sztabu szkoleniowego, wynagrodzenia zawodników/zawodniczek (za wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 7), wynajem obiektu treningowego/meczowego, organizację meczów wyjazdowych (transport, zakwaterowanie), opiekę medyczną, obozy przygotowawcze i zgrupowania, organizację meczów domowych, opłaty licencyjne związane z udziałem w rozgrywkach, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, promocję zadania, odżywki i suplementy.

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć środków pochodzących z dotacji pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkościach:
- zwiększenie o 15%
- zmniejszenie w dowolnej wielkości w dół, o ile nie wpłynie to znacząco na realizację zadania

6. Przed zawarciem umowy oferent jest zobligowany do dostarczenia podpisanego oświadczenia o niezaleganiu ze składkami ZUS i US oraz nie byciu wpisanym do Krajowego Rejestru Dłużników, a także niezaleganiu Miastu Poznań oraz jednostkom podległym.

7. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

8. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
  • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami);
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
  • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
  • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

UWAGA!

Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, w holu głównym, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych liczonym od dnia następującego po dniu złożenia oferty w systemie Witkac.pl. Ze względu na sytuacja epidemiologiczną dopuszczalne jest przesłanie skanu potwierdzenia na adres mailowy - sp@um.poznan.pl.

Ważne! Potwierdzenie złożenia oferty należy dostarczyć z zachowaniem terminów wynikających z art. 19a ust. 3 i 4 Ustawy, tj. najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia jego realizacji.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama