Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert nr 41/2021 na POWIERZENIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 41/2021 na POWIERZENIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2020 poz. 295 i 567)” W 2021 ROKU
Nabór od 23.02.2021 do 16.03.2021 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 41/2021 na POWIERZENIE realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze „OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, W TYM DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o (Dz.U. z 2020 poz. 295 i 567)” W 2021 ROKU.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczoną jako załącznik do niniejszego naboru !!!

 

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Kwota dotacji

  1.

„Przerywanie łańcucha transmisji koronawirusa” - szkolenia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

  50 000,00


 1. Termin realizacji zadania: maksymalnie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania: od 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie
  o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zakończeniu zadania oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 6. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania.

W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

 • oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);
 • oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W punkcie VI oferty „Inne informacje” należy podać informację o sporządzeniu kosztorysu w kwotach netto czy brutto (łącznie z podatkiem VAT

        7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości 15%. Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.

       8. Inne warunki realizacji zadania:

 • każdy rezultat winien posiadać policzalny wskaźnik realizacji zadania np. minimalną liczbę uczestników zadania, minimalną liczbę godzin udzielonego wsparcia, minimalną liczbę badań, porad, konsultacji, itp.;
 • oferent przy realizacji zadania odpowiedzialny jest za uwzględnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.);
 • oferent ma obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania zawarte są w ogłoszeniu konkursowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama