Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSWiA: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”

Reklama
Nabór od 18.02.2021 do 12.03.2021 23:59
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”.

1.      ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

A.    prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci 
i młodzieży;

B.     udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu;

C.     rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom małoletnim;

D.    prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;

E.     rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.:

·         korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży”. W przypadku korespondencji nadawanej przez placówkę Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej, za termin składania ofert uznaje się datę stempla pocztowego placówki wysyłającej dokumenty;

·         bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8.15 – 16.00.

6. WYMOGI FORMALNE

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 12 marca 2021 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznycho raz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Do oferty należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny statut organizacji, fundacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz jego numer – wraz z oświadczeniem, że jest on przeznaczony na realizację ww. zadania.

·         Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:

-       jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznymi;

-       posiada minimum 3-letnie doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;

-       zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;

-       koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

-       jest wiarygodny pod względem finansowym, co poświadczy wypełniając w ofercie część VII - Oświadczenia;

-       przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Reklama