Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSWiA: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci"

Reklama
Nabór od 18.02.2021 do 12.03.2021 23:59
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zapytanieamożna przekazać na adres poczty elektronicznej: profilaktyka@mswia.gov.pl
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”.

1.      ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

A.     prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci oraz osób starszych,

B.     rozwijania współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci i seniorów w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami,

C.     prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,

D.     prowadzenia/rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych,

E.      udzielania pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego – w ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.:

·         korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”. W przypadku korespondencji nadawanej przez placówkę Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskiej, za termin składania ofert uznaje się datę stempla pocztowego placówki wysyłającej dokumenty;

·         bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2a, w godzinach 8.15 – 16.00.

6. WYMOGI FORMALNE

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, w terminie do dnia 12 marca 2021 r. oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Do oferty należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem: aktualny statut organizacji, fundacji lub stowarzyszenia, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON i dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego oraz jego numer – wraz z oświadczeniem, że jest on przeznaczony na realizację ww. zadania.

Rozpatrywane będą jedynie oferty złożone przez Oferenta, który łącznie spełnia następujące warunki:

-       jest organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznymi;

-       posiada minimum 3-letnie doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego;

-       zatrudnia odpowiednio wyszkoloną i wykwalifikowaną kadrę, zdolną do realizacji zadania;

-       koszty związane z obsługą administracyjno-finansową nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów zadania;

-       jest wiarygodny pod względem finansowym, co poświadczy wypełniając w ofercie część VII - Oświadczenia;

-       przedłoży kompletną ofertę w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Reklama