Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 2021 rok. Zadanie: "Wdrożenie młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 2021 rok. Zadanie: "Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców"
Nabór od 22.02.2021 do 15.03.2021 23:59
Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 2021 rok. Zadanie: "Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców"..

Zarząd Województwa Mazowieckiego

działając na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), art. 4 ust. 1 pkt 20,  art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały Nr 163/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. (Zmienionej uchwałą nr 5/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2021 r.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art.   ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 roku w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w formie powierzenia realizacji zadania.

 

 Informacje specyfikujące zadanie:

  1. Zadanie może być przyznane wyłącznie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, posiadającym praktyczne doświadczenie, inne niż działania wyłącznie edukacyjne w tym zakresie, poparte własną praktyką realizowanych działań zgodnie ze statutem lub innym dokumentem. Informacja na ten temat powinna być opisana w punkcie IV. ust. 1 oferty „Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne”.
  2. Działania merytoryczne w ramach zadania powinny być realizowane przez członków organizacji składającej ofertę posiadających doświadczenie poparte zdobytymi kwalifikacjami np. funkcjonariusz PSP, strażak OSP, ratownik medyczny.
  3. Przykładowe formy realizacji zadania: zawody tematyczne, szkolenia, warsztaty/zajęcia, spotkania w połączeniu z edukacją związaną z bezpieczeństwem publicznym, w wyniku czego zwiększy się  poziom wiedzy praktycznej i/lub teoretycznej.

 

Wszystkie podejmowane działania powinny być realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustanawiającymi ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z epidemią koronawirusa.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego pokrywa 100 % kosztów realizacji całego zadania. Oferent nie powinien wykazywać w ofercie środków własnych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 20% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.

W treści oferty oferent może wykazać wkład osobowy i rzeczowy w formie bezkosztowej, ale nie należy ujmować wyceny tego wkładu w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. Wkład ten zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej będzie punktowany.

W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.  Przy kosztach związanych z zakupem wyposażenia niezbędnego do właściwej merytorycznej realizacji zadania – warunkiem jest aby wartość jednostkowa wyposażenia nie przekroczyła kwoty 10 000,00 zł brutto lub 10 000,00 zł netto dla oferentów będących podatnikami podatku od towarów i usług (VAT).

 

UWAGA !!!! Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama