Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oswiata i wychowanie" w 2021 r

Reklama
Nabór od 22.02.2021 do 16.03.2021 23:59
Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs w obszarze "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oswiata i wychowanie" w 2021 r..

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” w formie wsparcia zadania.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych (w zł)

 1. Organizacja różnorodnych inicjatyw edukacyjnych: warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń o charakterze edukacyjnym.
 2. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe.
 3. Działania związane z rozwijaniem talentów i pasji dzieci oraz młodzieży z terenów wiejskich.
 4. Organizacja obozów, wyjazdów oraz kolonii tematycznych (z wyłączeniem obozów sportowych) dla dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego (w tym również organizacja wypoczynku połączonego z elementami edukacji).
 5. Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu edukacji konsumenckiej kierowanych do mieszkańców województwa mazowieckiego.

600 000 zł

 

Celami realizacji zadań jest:

 1. tworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy poprzez organizację różnorodnych zajęć edukacyjnych mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia,
 2. wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży umożliwiające szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych,
 3. zwiększenie wiedzy i umiejętności oraz świadomości młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego,
 4. wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępności do zajęć promujących rozwój społeczeństwa w środowisku wiejskim,
 5. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację wypoczynku z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych,
 6. pogłębianie świadomości i wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie edukacji konsumenckiej,

 

Odbiorcami poszczególnych projektów mogą być w szczególności:

Dzieci, młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci.

Katalog grup docelowych nie jest zamknięty, dobór grupy docelowej powinien być dostosowany do specyfiki danego zadania konkursowego.

Wskaźniki rezultatów możliwe do osiągniecia w trakcie realizacji zadania publicznego to:

- liczba osób będących odbiorcami zadania,

- liczba godzin szkoleniowych,

- liczba udzielonych świadczeń,

- liczba warsztatów, konferencji,

- liczba porad, konsultacji indywidualnych,

- liczba uczestników obozów, kolonii.

Katalog wskaźników rezultatów nie jest zamknięty i powinien być dobrany oraz oszacowany w zależności od specyfiki danego zadania konkursowego.

 

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfikacją zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 • zadania, w których ujęto wiarygodną i opartą na danych diagnozę grupy docelowej, do której kierowane jest zadanie. Diagnoza powinna zostać opisana w punkcie III.3 oferty dotyczącym syntetycznego opisu zadania – od 0 do 5 pkt;
 • udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania – od 0 do 5 pkt.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 2. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 3. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 30% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 4. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 5. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.
 6. W pkt III.6 oferty należy obowiązkowo wypełnić tabelę „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 8. W przypadku przyznania oferentowi dotacji niższej niż wnioskowana konieczna będzie aktualizacja oferty. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzanie do zestawienia kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie.
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 25 % jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.

 

III. Warunki rozliczenia realizacji zadania publicznego

 1. Rozliczenie dotacji odbywać się będzie w oparciu o weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego oraz stopnia realizacji zaplanowanych w ofercie działań.
 2. Weryfikacja poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów i działań odbywała się będzie na podstawie danych wskazanych w sprawozdaniu z realizacji zadania.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie zaakceptowane, a dotacja rozliczona, jeżeli wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostały zrealizowane, a poziom osiągnięcia każdego z zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie nie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie.
 4. W przypadku, gdy:
 1. nie wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane lub poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie,
 2. wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane, a poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie, Zleceniodawca po analizie dokumentacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę, rozliczy dotację lub kierując się zasadą proporcjonalności ustali kwotę dotacji podlegającą zwrotowi.
 1. Ewentualny zwrot części lub całości dotacji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.
 2. Terminy oraz warunki realizacji zadania będą każdorazowo określone w umowie.
 3. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu określony w punkcie VI.10. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 15 grudnia 2021 r.

 

V.  Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 22 lutego 2021 r. do dnia 16 marca 2021 r.
 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.
 3. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 25 000 , w przypadku złożenia dwóch ofert łączna wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.

 

VI. Terminy i tryb wyboru oferty

 1. W okresie między dniem 26 marca 2021 r. a dniem 2 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” oraz w systemie Witkac.pl zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz informacja o możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.
 2. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.
 3. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
 1. osobiście w punkcie w kancelaryjnym przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie lub w Delegaturze Urzędu;
 2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa ­- o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.
 1. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
 2. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VII.2. ogłoszenia.
 3. Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 60 punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.
 4. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
 5. Komisja kończy działalność po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.
 6. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w jego delegaturach, na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o przyznaniu dotacji.
 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 27 kwietnia 2021 r.
 8. W przypadku rezygnacji oferenta/oferentów z realizacji zadania i odstąpienia od podpisania umowy, na podstawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji oferentowi/oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę/najwyższe oceny.

 

VII. Kryteria wyboru ofert

 1. Oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej w sytuacji kiedy nie zostaną spełnione kryteria formalne:

Lp.

Rodzaj kryterium formalnego

Informacja o sposobie postepowania w przypadku niespełnienia kryterium formalnego

1.

Oferent spełnia wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie podmiotu uprawnionego do udziału w otwartym konkursie ofert

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

2.

Forma złożenia oferty jest zgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

3.

Oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o konkursie

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

4.

Oferta nie przekracza określonego w ogłoszeniu konkursowym limitu ofert możliwych do złożenia przez jednego oferenta

Możliwość złożenia zastrzeżenia do oceny formalnej

 

 

 

 

 1. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

 

 

 

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, w szczególności:

 1. ocena czy i w jakim stopniu działania zaproponowane w ofercie przyczynią się do osiągnięcia celów realizacji zadania publicznego wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
 2. ocena czy planowane rezultaty są spójne z planowanymi działaniami oraz jaki jest planowany poziom rezultatów oraz sposób mierzenia,
 3. ocena właściwego doboru grupy docelowej i proponowanego sposobu rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb,
 4. ocena adekwatności zaproponowanych działań i ich opisu do zakresu zadania konkursowego.

 

 

28

punktów

 

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania, w szczególności:

 1. ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów) i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania,
 2. ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków),
 3. ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji zadania,
 4. ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w dwóch latach poprzednich.

 

 

27

punktów

 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego (środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł), w szczególności:

 1. ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania i osiągania jego celów,
 2. ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu i kwalifikowalności kosztów,
 3. ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi,
 4. ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków.

 

20

punktów

 

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal) i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), w szczególności:

 1. ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta w tym zakresie przez partnerów,
 2. ocena wkładu własnego osobowego (świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania (wyraźnie należy to wskazać w pkt IV.2 oferty).

 

15

punktów

 

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego, w szczególności:

 1. wiarygodna i oparta na danych diagnoza grupy docelowej, do której kierowane jest  zadanie, diagnoza powinna zostać opisana w punkcie III.3. oferty dotyczącym syntetycznego opisu zadania – od 0 do 5 pkt,
 2. udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania – od 0 do 5 pkt.

 

10

punktów

 

Liczba punktów ogółem

100

 

 

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji.

 

W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie nie zlecało realizacji zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

W roku poprzedzającym ogłoszenie otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie zleciło realizację 45 zadań publicznych w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata
i wychowanie” przyznając na nie dotacje w łącznej kwocie – 591 000 zł.

 

 

IX. Dodatkowych informacji udzielają:

 

Pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu,

Biuro ds. Koordynacji i Wspierania Edukacji, w godzinach 8:00 – 15:00:

Agnieszka Siekierska – tel. (22) 59 79 442, Julia Będzińska – tel. (22) 59 79 432, Marzena Milewska - tel.  (22) 59 79 422

Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama