Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działanie na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 poprzez zapewnienie transportu osób mających trudności...

Reklama
Działanie na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 poprzez zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
Nabór od 07.04.2021 do 09.04.2021 14:27
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, istnieje konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. W ramach naboru oferenci mogą ubiegać się o środki finansowe na działanie polegające na zapewnieniu transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, wynikające z polecenia Wojewody Wielkopolskiego, wydanego decyzją nr 3/2021 z dnia 11.02.2021. Nabór został ogłoszony na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  mogą składać oferty realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19. 
Transport powinien być przeznaczony dla:

- osób z niepełnosprawnościami, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.

- osób powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień (osoby te przedkładają oświadczenia, że nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).

Oferent w ramach realizacji zadania zobowiązany jest do: 

- zapewnienia transportu "do" i "z" punktu szczepienia, w systemie „od drzwi do drzwi”;

-  zapewnienia transportu dostosowanego  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

- koordynowania usług transportu osób uprawnionych do punktów szczepień;

-  zapewnienia asystenta do pomocy w przemieszczaniu się;

- weryfikowania uprawnień beneficjenta do przewozu (m.in. pobieranie i przechowywanie od beneficjentów oświadczeń potwierdzających uprawnienia i wykonanie usługi, celem udokumentowania wykonania usługi i przekazania Zleceniodawcy);

- zapewnienia obsługi w języku migowym;

- powadzenia  uzgodnień  wynikających ze zmiany termin wykonania szczepienia;

- przygotowania regulaminu korzystania z usługi transportu w systemie "od drzwi do drzwi".

Przewozy muszą być realizowane przez podmioty mające kierowców posiadających aktualne i niezbędne uprawnienia do realizacji usług przewozu osób oraz innych usług zawartych w ofercie.

Usługa transportowa ma być bezpłatna dla mieszkańców Poznania oraz musi być realizowana  w granicach administracyjnych miasta Poznania.  W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami miasta Poznania, transport może być realizowany, nie dalej niż 10 km od granic miasta Poznania.

Usługa musi być dostępna 5 dni w tygodniu.

Usługi muszą być realizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego  w celu przeciwdziałania

rozprzestrzenianiu się SARS-COV 2. Oferent zobowiązany jest do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz zasad bezpiecznego transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19 w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce sformułowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zapewnienia niezbędnych środków ochrony osobistej.

Oferty należy złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy witakc.pl. Oferent nie jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu "Potwierdzenia złożenia oferty". Oferta zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty lub jej aktualizacji. Wszelkie informacje dotyczące statusu oferty będą dostępne wyłącznie na platformie. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu działań, kosztorysu realizacji zadania oraz rezultatów poprzez aktualizację zakresu rzeczowego, rezultatów i kosztorysu zadania. Po przyjęciu do realizacji oferty bez zbędnej zwłoki zawiera się umowę realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem zapisów art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu. 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama