Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży - podnoszenie kompetencji realizatorów

Reklama
Nabór od 10.02.2021 do 04.03.2021 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Doskonalenie organizacji pracy oraz podnoszenie kompetencji merytorycznych realizatorów prowadzących „Centra Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży”.

Forma: wsparcie.

Zadanie polega na:
1. Przeprowadzeniu wśród kardy pedagogicznej Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz przygotowania do realizacji tematów szkoleń specjalistycznych dla kadry pedagogicznej tych placówek.
2. Zorganizowaniu szkolenia dla kierowników i wychowawców Centrów, mającego na celu zwiększenie kompetencji merytorycznych i organizacyjnych pracy,
3. Udzielaniu pracownikom pedagogicznym konsultacji indywidualnych i grupowych, służących doskonaleniu warsztatu pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami, 
4. Opracowywaniu materiałów edukacyjnych do szkoleń,
5. Promowaniu działań służących kształceniu liderów pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną,
6. Organizowaniu dla dzieci i młodzieży różnego rodzaju wydarzeń, gier, konkursów, mających na celu integrację międzycentrową,
7. Prowadzeniu strony internetowej promującej działalność Centrów Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży, będącej jednocześnie platformą wymiany doświadczeń oraz inspiracją dla placówek o podobnym profilu działalności.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę (w przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama