Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” - regranting

Reklama
Nabór od 16.02.2021 do 09.03.2021 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Wyłonienie Operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością” w zakresie: Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuł zadania publicznego: Wyłonienie Operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

W roku 2021 kwota 300 000,00 złotych

Termin realizacji zadania: Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 kwietnia 2021 r. a zakończenie zadania winno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Miejsce realizacji zadania: Zadania, określone przez Oferentów w drodze konkursu ofert, mogą być realizowane w dowolnych formach i miejscach, zgodnie z warunkami konkursu, zapewniających ich najwyższą skuteczność.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku 2020 przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 300 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie "Wyłonienia Operatora, który będzie zobowiązany zlecić realizację zadania organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zgodnie z art. 16 a ww. ustawy.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Wyłoniony w drodze konkursu Operator będzie zobowiązany zlecić realizację zadania za kwotę 300 000 złotych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zgodnie z art. 16 a ww. ustawy.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Wyłoniony w drodze konkursu Operator będzie zobowiązany zlecić realizację zadania za kwotę 300 000 złotych organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zgodnie z art. 16 a ww. ustawy:

  • zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań, która ma mieć formę wspierania wykonania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie. Wymaga to wniesienia przez organizację nie mniej niż 10 % wkładu własnego w całkowitym koszcie realizacji zadania, przy czym co najmniej połowę w postaci finansowej,
  • przedstawienie zasad i trybu wyboru organizacji,
  • zlecenie realizacji zadań w terminie od 14.06.2021 r. do 20.06.2021 roku. Środki przeznaczone na realizację zadania w całości muszą być przeznaczone przez Operatora na dotacje, koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym Operatora,
  • opracowanie dokumentacji konkursowej w tym: regulamin konkursu, regulamin wyboru członków do prac komisji konkursowej, wzór dokumentów wykorzystywanych przy realizacji konkursu,
  • przeprowadzenie konkursu w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert, ocena i wybór, podpisanie umów, wypłata dotacji, monitoring merytoryczno- finansowy, rozliczenie projektów,
  • prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie składania,
  • rozliczenie całości.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 180 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136612.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką(-mi) imienną (-ymi).

2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca o godz. 15.00. Oferty w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach należy:

  • wrzucić do urny pocztowej znajdującej się w holu w lokalizacji ul. Dekerta 24 lub

  • wysłać pocztą czy kurierem wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24 pokój nr 12 lub dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24 pokój nr 12 z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

4. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama