Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 16.02.2021 do 09.03.2021 15:30
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 5,001 tys. do 50 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ZADANIE 1 – PROMOCJA OPOLA o zasięgu ponadregionalnym

Priorytet: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1. Cel: Promocja Miasta w ramach realizacji Strategii Promocji Marki Opole do roku 2022.

2. Działania: 

1) organizacja wydarzeń i inicjatyw promujących Opole o zasięgu ponadregionalnym,

2) opracowanie i wydawanie publikacji,filmów, map oraz wydawnictw o charakterze promocyjnym,

3) opracowanie i przygotowanie wystaw oraz form wizualnych promujących miasto Opole,

4) działania promocyjne o szczególnym znaczeniu dla miasta Opola,

5) nowatorskie działania promocyjne.

3. Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1) działania wspierające pozytywny odbiór miasta i jego wizerunku wśród mieszkańców;

2) wzmacnianie potencjału turystycznego miasta; 

3) uwypuklenie cech wyróżniających miasto Opole na tle innych polskich miast z wykorzystaniem atutów miasta.

4. Oczekiwane zmiany społeczne:wzmocnienie wizerunku Opola jako miasta o bogatej ofercie dla turystów, wzrost zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi w Opolu, pozytywny odbiór miasta w social mediach oraz internecie, poprawa dostępności informacji o mieście.

5. Monitorowanie rezultatów wraz zrekomendowanym źródłem informacji o osiągnięciu wskaźnika:dzienniki zajęć, listy obecności, dokumentacja fotograficzna, strona internetowa organizacji, social media, sprawozdanie z realizacji zadania oraz inne dowody potwierdzające osiągnięcie założonych rezultatów.

6. Zasady dokonywania zmian:W trakcie realizacji zadania publicznego wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową będą wymagały pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu do tej umowy i będą mogły być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty oferenta. 

7.Beneficjenci: turyści z kraju i zagranicy, osoby zainteresowane turystyką sentymentalną oraz ofertą kulturalną miasta.

Ogólna kwota dotacji przeznaczona na wsparcie w 2021roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Maksymalna kwota dotacji to 50000 zł, nie więcej niż 95% kosztów realizacji zadania, minimalna kwota dotacji to 5 000 zł.

Termin zbioru ofert i składania potwierdzeń z Generatora mija dnia 9 marca 2021 roku o godzinie 15:30

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora na stronie: Otworzy się w nowym okniehttps://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Skan potwierdzenia złożenia oferty wydrukowanego z Generatora oraz podpisanego przez osoby upoważnione (zgodnie z KRS) należy przesłać mailem na adres: bp@um.opole.pl, a następnie złożyć w siedzibie Wydziału Promocji, w Opolu, przy ul. Koraszewskiego 7-9, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres: Urząd Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole.

Reklama