Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 16.02.2021 do 11.03.2021 15:30
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Łączny budżet 10 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 r.

Konkurs ogłasza się na realizację następujących zadań publicznych:

  • w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy, w zakresie sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy:

a) realizacja szkoleń i poradnictwa doraźnego dla organizacji pozarządowych w celu profesjonalizacji ich działań m.in. z zakresu prowadzenia księgowości, zagadnień dotyczących aspektów prawnych prowadzenia organizacji pozarządowych i innych, w szczególności poprzez centra wsparcia organizacji pozarządowych działające na terenie powiatu kartuskiego - cel główny zadania: wsparcie funkcjonowania organizacji pozarządowych, profesjonalizacja ich działań i rozwoju;

Przewidywana kwota na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy wymienionego w punkcie „a”wynosi 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych00/100).

b) stworzenie warunków do powołania Powiatowego Centrum Wolontariatu - cel główny zadania:stworzenie miejsca lub platformy kształcącej wolontariuszy i koordynującej ich pracę.

Przewidywana kwota na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy wymienionego w punkcie „b”wynosi 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych00/100).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2021 r.

1) do godz. 15:30 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy lub w skrzynce podawczej w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy lub

2) drogą pocztową lub kurierską -decyduje data wpływy oferty do urzędu, a nie stempla pocztowego lub 

3) w wersji elektronicznej przez ePUAP, wówczas oferta i załączniki muszą być opatrzone podpisem lub podpisami elektronicznymi osób reprezentujących oferenta. 

Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę ePUAP Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Oferta złożona po terminie wymienionym w ust. 1 zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Reklama