Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Reklama
Nabór od 16.02.2021 do 11.03.2021 15:30
Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2021 r.

Konkurs ogłasza się na realizację następujących zadań publicznych:1)w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: a) wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych, podnoszących jakość życia dzieci i młodzieży w obszarach dobrostanu psychicznego, sprawności fizycznej oraz kompetencji społecznych – cel główny zadania:polepszenie jakości życia dzieci i młodzieży w zakresie dobrostanu psychicznego, sprawności fizycznej i kompetencji społecznych,

b) działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży -cel główny zadania: zwiększenie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,

c) działania profilaktyczne i edukacyjne przeciwdziałające uzależnieniom dzieci i młodzieży od środków odurzających w szczególności dopalaczy, alkoholu, tytoniu,internetu i innych uzależnień połączone z edukacją rodziców - cel główny zadania: zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży oraz zwiększenie powszechnej wiedzy w tym zakresie,

d) działania wychowawcze, edukacyjne i integracyjne, wzmacniające więzi społeczne,w tym międzypokoleniowe - cel główny zadania: wzmocnienie więzi społecznych, w tym międzypokoleniowych,

e) edukacja w zakresie nowych technologii, w tym wiedzy informatycznej, twórczego,logicznego myślenia oraz rozbudzania zainteresowań naukowych, w tym nauk ścisłych i postaw badawczych - cel główny zadania: rozbudzenie w młodzieży zainteresowań naukowych, postaw badawczych oraz twórczego myślenia,

f) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozwijanie umiejętności uczestnictwa w kulturze, w tym włączanie dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym w te działania - cel główny zadania: wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze, percepcji i komunikacji poprzez środki artystycznego wyrazu,

g) popularyzacja idei wolontariatu -cel główny zadania: zwiększenie ilości osób angażujących się w pracę społeczną i bezinteresowną pomoc,

h) prowadzenie edukacji obywatelskiej dla młodzieży zwiększającej wiedzę w zakresie m.in. partycypacji publicznej, konsultacji społecznych, praw wyborczych,młodzieżowej samorządności itp. - cel główny zadania: zwiększenie aktywności młodych osób we współdecydowaniu i współrządzeniu, wzrost postaw prosamorządowych i przedsiębiorczych.

Przewidywana kwota na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania wynosi 70000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych00/100).

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2021 r.

1) do godz. 15:30 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy lub w skrzynce podawczej w budynku Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1, 83-300 Kartuzy lub

2) drogą pocztową lub kurierską -decyduje data wpływy oferty do urzędu, a nie stempla pocztowego lub 

3) w wersji elektronicznej przez ePUAP, wówczas oferta i załączniki muszą być opatrzone podpisem lub podpisami elektronicznymi osób reprezentujących oferenta. 

Liczy się data wpływu oferty na skrzynkę ePUAP Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Oferta złożona po terminie wymienionym w ust. 1 zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Reklama