Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 19.02.2021 do 12.03.2021 23:59
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 1,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Turystyka i krajoznawstwo - 2021.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 230/207/21 z dnia 16 lutego 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trybie wspierania realizacji zadań publicznych.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania konkursowego. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 100 000,00 zł.

 

Oferty powinny dotyczyć realizacji następujących zadań:

1. Szlaki turystyczne - projekty mające na celu wytyczanie, oznakowanie, utrzymanie i odnowienie szlaków turystycznych oraz projekty zmierzające do obudowania klasycznego szlaku turystycznego nowoczesnymi atrakcjami (takimi jak np. aplikacje, geocaching, questy itp.);

3. Produkt turystyczny - w ramach zadania wspierane będą projekty związane z tworzeniem nowych lub rozwojem istniejących produktów turystycznych w oparciu m.in. o naturalne zasoby rekreacyjne np. doliny rzek, parki krajobrazowe, tematyczne szlaki turystyczne miejsca związane z dziedzictwem kulturowym regionu (zabytki, dziedzictwo niematerialne).

4. Rzeki łącznikiem Mazowsza - w ramach zadania wspierane będą projekty związane z rzekami i ich turystycznym wykorzystaniem.

5. Aktywna turystyka - w ramach powyższego zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywizację młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych do uprawiania wszelkich form turystyki, przełamujące stereotypowe wycieczki szkolne, w tym np. rajdy piesze, rowerowe, spływy kajakowe itp.

6. Jazda na kulturę - w ramach zadania wspierane będą projekty mające na celu aktywne uczestnictwo w kulturalnych przedsięwzięciach animacyjnych i edukacyjno-artystycznych.

7. Mazowieckie klastry turystyczne - dofinansowane zostaną projekty mające na celu realizację działań zmierzających do stopniowego przekształcania się LOT-ów w klastry turystyczne, w tym również wsparcie doradcze tego procesu.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 19 lutego do 12 marca 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 22 marca do 23 marca 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 27 kwietnia 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 27 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl  w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama