Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu otwockiego

Reklama
Nabór od 12.02.2021 do 03.03.2021 16:00
Starostwo Powiatowe w Otwocku
Łączny budżet 114 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Powiatu Otwockiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 3 marca 2021 r.

Celami konkursu są: 

1) zwiększenie aktywności kulturalnej mieszkańców powiatu poprzez wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, historycznych i artystycznych, np. koncerty, pikniki historyczne, wystawy, publikacje o charakterze kulturalnym i historycznym itp., 

2) zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców powiatu poprzez wspieranie rozwoju sportu turystyki oraz propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, 

3) promocja walorów turystycznych i przyrodniczych powiatu poprzez wydawanie różnego rodzaju publikacji turystycznych, map itp. lub organizowanie wydarzeń turystycznych

Organizacja zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert:
1) składa ofertę, podpisaną przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji wraz z załącznikami (oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e) w Kancelarii Starostwa w Otwocku lub przesyła pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu).
lub
2) rejestruje się na stronie internetowej pod adresem engo.org.pl i tworzy Profil Organizacji. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego.
Po wypełnieniu, ofertę należy wydrukować, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć w sposób opisany w pkt 1.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03 marca 2021 r.

W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP (konto jest bezpłatne), Organizacja przesyła wraz z załącznikami wygenerowany w generatorze eNGO plik w formacie pdf, poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób przedstawiony w pkt. 1.

Uchwała CCCXV/147/21 Zarząd Powiatu Otwockiego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresów: wspierania i upowszechniania sportu; turystyki i krajoznawstwa; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Korzyści dla NGO wynikające z korzystania z generatora eNGO:
• wyeliminowanie błędów na etapie składania oferty oraz sprawozdania;
• brak konieczności wydruku dokumentów, w przypadku wykorzystania profilu zaufanego ePUAP;
• ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami urzędu, a organizacjami pozarządowymi;
• łatwość tworzenia ofert i sprawozdań i ich przejrzystość,
• dostosowanie do zmian Prawnych,
• łatwy dostęp z dowolnego miejsca.

Aby załatwiać sprawy urzędowe przez internet, w tym składnie ofert przez Organizacje, należy zalogować się na platformie ePUAP oraz potwierdzić profil zaufany.

Reklama