Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa nabór wniosków na 2021 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w...

Reklama
Trwa nabór wniosków na 2021 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030
Nabór od 03.02.2021 do 08.03.2021 15:00
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra SWiA lub przez Ministra EiN podmiotom realizującym poszczególne zadania, na podstawie umów lub porozumień.

Udzielanie dotacji na dziedziny: Edukacja, Mieszkalnictwo, Innowacyjne projekty integracyjne

1.       Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 8 marca 2021 r. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu wojewódzkiego

2.       Jeśli zakres zadania obejmuje więcej niż jedno województwo – właściwym jest urząd dla województwa będącego siedzibą wnioskodawcy. Jeśli wniosek obejmuje jedno województwo, ale inne niż siedziba wnioskodawcy – wnioskodawca składa wniosek do wojewody właściwego dla miejsca realizacji zadania.

3.       Wojewoda ma prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia lub skorygowania wniosku na podstawie szczegółowej analizy wniosków, przeprowadzonej przez pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych w kontekście aktualnych potrzeb, działań zrealizowanych podczas poprzednich programów integracji, aktywności i zasobów wnioskodawcy itd.

4.       Wojewodowie przygotowują kryteria oceny i powołują Komisje Wojewódzkie, które działają na zasadach określonych w art. 15 ust. 2c-2f oraz 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057). W skład każdej Komisji Wojewódzkiej  wchodzą przedstawiciele: urzędu wojewódzkiego, kuratorium oświaty oraz co najmniej dwóch przedstawicieli społeczności romskiej z terenu danego województwa.

Reklama