Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej

Reklama
Nabór od 26.03.2021 do 16.04.2021 23:59
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 400 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.

Celami realizacji zadania są:

 1. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie mazowieckim;
 2. wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego;
 3. zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie w działalność obywatelską i społeczną.

Odbiorcami projektów mogą być:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. osoby indywidualne;
 3. grupy nieformalne.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

 1. prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych;
 2. prowadzenie szkoleń, poradnictwa, doradztwa w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowej (w tym m. in. zakładanie, rejestracja);
 3. sprawozdawczość, prawne aspekty działania organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, pozyskiwanie funduszy, rachunkowość, ochrona danych osobowych, budowanie członkostwa, bazy wolontariackiej, sieciowanie, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne);
 4. tworzenie lub rozwój związków, porozumień i sieci organizacji pozarządowych – tematycznych bądź terytorialnych;
 5. promocję powoływania i/lub działania rad działalności pożytku publicznego;
 6. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję wolontariatu;
 7. przedsięwzięcia nakierowane na wzrost aktywności społecznej mieszkańców i zainteresowanie lokalnymi sprawami;
 8. przedsięwzięcia wspierające rozwój i promocję filantropii indywidualnej;
 9. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję konsultacji społecznych;
 10. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję inicjatywy lokalnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 11. aktywizację obywatelską młodzieży, wsparcie inicjatyw zmierzających do powoływania młodzieżowych rad gmin i powiatów;
 12. przedsięwzięcia nakierowane na promocję i wdrażanie budżetów obywatelskich;
 13. przedsięwzięcia nakierowane na promocję, szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027;
 14. przedsięwzięcia przeciwdziałające bierności i bezradności obywatelskiej, w tym prowadzenie poradnictwa obywatelskiego.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcie w trakcie realizacji zadania publicznego to:

 1. liczba organizacji pozarządowych i grup nieformalnych będących odbiorcami zadania;
 2. liczba osób będących odbiorcami zadania;
 3. liczba świadczeń udzielonych odbiorcom zadania, np. liczba godzin szkoleniowych, liczba usług udzielonych odbiorcom, liczba egzemplarzy wydanych publikacji.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 1. zadania realizowane w partnerstwie wewnątrzsektorowym (oferta wspólna, wszyscy oferenci składający ofertę wspólną powinni posiadać doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań publicznych) lub międzysektorowym (partnerstwo z samorządem i/lub podmiotem gospodarczym – na etapie podpisywania umowy o dotację niezbędne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego partnerstwo i określającego jego zakres) – 3 punkty;
 2. zadania, w których ujęto wiarygodną i opartą na danych diagnozę grupy docelowej, do której kierowane jest zadanie. Diagnoza powinna zostać opisana w punkcie III.3. oferty dotyczącym syntetycznego opisu zadania - od 0 do 7 punktów (w zależności od trafności diagnozy poparcia jej dokumentami źródłowymi, własnymi badaniami, obserwacjami, doświadczeniem).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama