Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSZ: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – rozbudowa Domu Kultury Polskiej...

Reklama
Konkurs MSZ: Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie
Nabór od 15.02.2021 do 08.03.2021 16:15
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Łączny budżet 20 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie”.

Celem realizacji zadania publicznego jest wspieranie polskiej społeczności na Litwie z uwagi na uwarunkowania historyczne, jej liczebność i potrzeby. Zadanie wynika ze strategicznego znaczenia, jakie obecnie społeczność ta posiada w polityce Rządu polskiego w tym obszarze. Bezpośrednim celem realizacji tego zadania jest zwiększenie oferty działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej dla tej społeczności i rozszerzenie potencjału dla prowadzenia wymienionych działalności, zwłaszcza w zakresie dostępności polskich programów telewizyjnych dedykowanych społeczności polskiej na Litwie. Rozbudowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie umożliwi z jednej strony poprawę i rozszerzenie istniejącej już infrastruktury, a z drugiej zapewni możliwość rozwoju Programu TVP Wilno finansowanego ze środków budżetu państwa.

1. Rodzaj zadania publicznegoPOMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

20 000 000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) w roku 2021, zgodnie z przedstawionymi w Regulaminie konkursu założeniami.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania przewidywana jest w systemie modułowym obejmującym projekty roczne realizowane w latach 2021, 2022 i 2023.

Termin realizacji zadania (lub w przypadku oferty modułowej - pierwszego modułu) w roku 2021: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. i nie później niż do dnia 31.12.2021 r.

Termin realizacji zadania (drugiego modułu oferty modułowej) w roku 2022: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2022 r. i nie później niż do dnia 31.12.2022 r.

Termin realizacji zadania (trzeciego modułu oferty modułowej) w roku 2023: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r. i nie później niż do dnia 30.06.2023 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – ROZBUDOWA DOMU KULTURY POLSKIEJ W WILNIE”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 8 marca 2021 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

albo przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu.

Reklama