Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Reklama
Nabór od 15.03.2021 do 15.04.2021 15:00
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji w obszarze kształcenia zawodowego co najmniej 65 szkół ponadpodstawowych otrzyma wsparcie, dzięki któremu ich absolwenci będą mieli łatwiejszy start w dorosłe życie. Wszystko dzięki rozwiązaniom wypracowanym przez innowatorów wspieranych w jednym z inkubatorów innowacji społecznych finansowanym ze środków europejskich prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE we współpracy z PwC Polska Spółka z o.o. oraz Fundacją „Stocznia”.

Rozwiązania dotyczą kształcenia zawodowego i wychodzą naprzeciw potrzebie dostosowania kwalifikacji i umiejętności uczniów i studentów opuszczających system formalnego kształcenia do potrzeb rynku pracy. Każda ze skalowanych innowacji proponuje nieco odmienne rozwiązanie skierowane do innej grupy odbiorców.

W ramach innowacji „Agro-Eko-Lab” wsparcie uzyskają uczniowie szkół kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem. Mają oni uczestniczyć w różnych formach zajęć pozwalających im na pozyskanie wiedzy w zakresie prowadzenia upraw metodami ekologicznymi i bezpośredniej sprzedaży swoich plonów. Druga z innowacji, „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania”, ma na celu wyposażenie uczniów szkół gastronomicznych w wiedzę dotyczącą, obecnie coraz bardziej popularnej, kuchni opartej na produktach roślinnych. Trzecie zaś rozwiązanie łączy dwa poziomy edukacji, adresując wsparcie zarówno do uczniów szkół kształcących się w zawodach związanych z technologią drewna, jak i studentów wzornictwa. Uczniowie mają zostać wprowadzeni w podstawy procesu projektowego a studenci przygotowani do pracy z wykonawcami i klientami. Uczniowie i studenci w przyjętym modelu są stawiani w realnej sytuacji rynkowej: zaprojektowania i wykonania mebli na zamówienie klienta.

Inicjatywy te będą wspierane poprzez konkurs na szersze wdrożenie 3 innowacji ogłoszony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (użytkownikiem może być: ponadpodstawowe szkoły publiczne / niepubliczne, centra kształcenia praktycznego oraz uczelnie publiczne / niepubliczne), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów,

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dla kogo?

Grupę docelową stanowią:

  1. Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem.
  2. Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz.
  3. Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych.

Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 2 000 000 PLN.

Regulamin konkursu (PDF 538 KB)

Reklama