Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego
Nabór od 18.02.2021 do 12.03.2021 15:45
Wydział Organizacyjno-Prawny
Łączny budżet 175 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 175 tys. PLN
Powiat Wrocławski, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego.

RODZAJ ZADANIA: PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO (udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa)

W ramach realizacji ww. zadania możliwa jest m.in.:

  1. Organizacja warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, prelekcji w formie stacjonarnej, wyjazdowej lub zdalnej (online) i/lub
  2. Publikacja poradników, broszur, innych wydawnictw w formie papierowej lub elektronicznej

           – mających na celu w szczególności:

  • upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspierające rozwój demokracji,
  • upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
  • podniesienie poziomu świadomości prawnej i upowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiedzy z zakresu praw konsumentów oraz środków ochrony prawnej przed oszustwami i wyłudzeniami,
  • promowanie udziału społeczności lokalnej w tworzeniu prawa lokalnego i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej (np. rady seniorów, konsultacje społeczne, lokalna inicjatywa uchwałodawcza, inicjatywa lokalna),
  • upowszechnianie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów (np. spotkania z mediatorami, sędziami, wycieczki do sądów, symulacja posiedzenia mediacyjnego),
  • przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • upowszechnienie wiedzy na temat nowych technologii – korzyści i zagrożeń, cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępczość, uregulowania prawne działalności w sieci, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej,
  • upowszechnianie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama