Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 19.02.2021 do 02.04.2021 16:00
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy rekreacyjno – wypoczynkowe) w okresie ferii wakacyjnych w 2021 roku.

Adresatami są dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej /z wyjątkiem szkół policealnych/, zamieszkałe/uczące się na terenie Warszawy, a szczególnie Dzielnicy Ursus. Podczas rekrutacji należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację finansową rodziny lub potrzeby psychiczne czy emocjonalne uczestników.

Ogólne warunki realizacji zadania:

- wypoczynek ma być realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.z 2016 r. poz. 452);

- oferent musi posiadać ubezpieczenie OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Dodatkowe warunki realizacji i finansowania zadania:

 • Oferent musi przedstawić program pracy z uczestnikami wypoczynku, który należy zawrzeć w pkt. III  oferty.                                                                      
 • Oferent musi opisać sposób rekrutacji uczestników wypoczynku.
 • Oferent musi określić działania, jakie podejmie w celu przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych w związku z pandemią COVID-19.
 • Czas trwania wypoczynku min. 10 dni (9 noclegów).
 • Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

- do 50 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

- do 600 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu).

 • Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:
  1. kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży,
  2. zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku,
  3. transportu uczestników,
  4. kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów.
 • Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych.
 • Przy ocenie doświadczenia oferenta komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2018 – 2019.
 • W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę
  lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.
 • Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie.
 • W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:
  1. stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa
   w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz wykazania w ofercie jak będą stosowane;
  2. udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy
   z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
  3. umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania).

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba uczestników zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie Dzielnicy Ursus);
 • liczba dni wypoczynku (min. 9 noclegów);
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama