Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Reklama
Nabór od 19.02.2021 do 02.04.2021 16:00
Dzielnica Ursus
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursus ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.

Zadanie obejmuje organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy rekreacyjno – wypoczynkowe) w okresie ferii wakacyjnych w 2021 roku.

Adresatami są dzieci i młodzież szkolna od 6 roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej /z wyjątkiem szkół policealnych/, zamieszkałe/uczące się na terenie Warszawy, a szczególnie Dzielnicy Ursus. Podczas rekrutacji należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację finansową rodziny lub potrzeby psychiczne czy emocjonalne uczestników.

Ogólne warunki realizacji zadania:

- wypoczynek ma być realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.z 2016 r. poz. 452);

- oferent musi posiadać ubezpieczenie OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem.

Dodatkowe warunki realizacji i finansowania zadania:

 • Oferent musi przedstawić program pracy z uczestnikami wypoczynku, który należy zawrzeć w pkt. III  oferty.                                                                      
 • Oferent musi opisać sposób rekrutacji uczestników wypoczynku.
 • Oferent musi określić działania, jakie podejmie w celu przestrzegania aktualnych wytycznych sanitarnych w związku z pandemią COVID-19.
 • Czas trwania wypoczynku min. 10 dni (9 noclegów).
 • Do wyliczenia wysokości maksymalnego możliwego dofinansowania przyjmuje się następujące wskaźniki:

- do 50 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników oraz zakupu materiałów),

- do 600 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego pełne, wymagane prawem, kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu).

 • Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:
  1. kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży,
  2. zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku,
  3. transportu uczestników,
  4. kosztów zakwaterowania i wyżywienia opiekunów.
 • Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych.
 • Przy ocenie doświadczenia oferenta komisja będzie brała pod uwagę rekomendacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2018 – 2019.
 • W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 • Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na siedzibę
  lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.
 • Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne posiada odpowiedni zapis w statucie lub aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie.
 • W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:
  1. stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa
   w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz wykazania w ofercie jak będą stosowane;
  2. udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy
   z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
  3. umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania).

 

Przy ocenie ofert będzie brane pod uwagę:

 • ubezpieczenia OC oferenta oraz NNW uczestników w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz posiadanym mieniem;
 • wyniki przeprowadzonych kontroli merytorycznych lub finansowych zadań publicznych (wyniki będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”);
 • doświadczenie w organizacji podobnych zadań;
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania;
 • liczba uczestników zadania (należy wykazać liczbę uczestników zamieszkałych/ uczących się na terenie Dzielnicy Ursus);
 • liczba dni wypoczynku (min. 9 noclegów);
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Dzielnicą Ursus m.st. Warszawy;
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama