Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OGŁOSZENIE konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - PUBLIKACJE 2021

Reklama
Nabór od 11.02.2021 do 09.03.2021 23:59
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 70 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OGŁOSZENIE konkursu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - PUBLIKACJE 2021.

Ogłoszenie obejmuje realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dotyczących „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”.

Celem ogólnym realizacji zadania ma być powstanie publikacji upowszechniających wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur oraz jej promocja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jedna organizacja pozarządowa może złożyć 1 ofertę. Oferty przekraczające limit nie będą rozpatrywane, a w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty o wyborze rozpatrywanej oferty decydować będzie kolejność jej złożenia poprzez platformę witkac.pl.

Organizacja pozarządowa w ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł.

 

Warunkiem koniecznym dokonania oceny oferty jest stopień przygotowania publikacji na poziomie:

 1. ukończonego rękopisu poddanego ocenie (tj. zawierającego przynajmniej jedną recenzję, rekomendację lub opinię autorytetu z dziedziny kultury)
  • lub
 2. konspektu do opracowywanej publikacji.

Dołączony rękopis będzie wykorzystywany wyłącznie do celów postępowania konkursowego. Rękopisy ofert niedofinansowanych zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego. Rękopisy projektów które uzyskają wsparcie, zostaną zwrócone po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu.

Priorytetowo traktowane będą działania spełniające następujące warunki:

 1. publikacja obok wersji drukowanej zawierać będzie także e-book;
 2. połączenie wysokiej jakości merytorycznej i graficznej;
 3. ogólnodostępny sposób dystrybucji i wysokość nakładu;
 4. publikacja związana jest z gwarą warmińską i/lub mazurską;

Dołączenie ukończonego rękopisu wraz z przynajmniej jedną recenzją, rekomendacją lub opinią autorytetów z dziedziny kultury stanowi kryterium merytoryczne - dodatkowo punktowane.

Organizacja w składanej ofercie zamieszcza informacje dotyczące objętej ofertą publikacji, w tym w szczególności:

 1. autora/autorów publikacji;
 2. planowanego nakładu;
 3. formy dystrybucji;
 4. formatu/ilości stron;
 5. rodzaju oprawy;
 6. przewidywanej ilości nakładu, jaka zostanie przekazana Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Dopuszcza się wykorzystanie innych technik zapisu publikacji niż druk (np. w formie e-booka).

Konkurs nie przewiduje wsparcia zadań w postaci regrantingu oraz nie przewiduje się dofinansowania inwestycji.

 

Dotacja nie może zostać przeznaczona na:

 1. zadanie już zrealizowane tj. publikację już wydaną drukiem;
 2. dodruk książki oraz kolejne wydania książki, jeśli publikacja została wydana w Polsce;
 3. koszty wydania periodyków (np. biuletynów itp.);
 4. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania;
 5. tłumaczenie lub wydanie publikacji uprzednio wydanych w innych językac

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama