Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Nabór od 19.02.2021 do 12.04.2021 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą „Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich w 2021 roku”.

Zadanie obejmuje:  organizację wyjazdowych form wypoczynku (obozy stacjonarne i wędrowne, kolonie i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży) w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2020/2021.

Grupą docelową (adresatami) zadania są dzieci i młodzież, w szczególności z Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (dzieci i młodzież szkolna od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 24 roku życia).

Informacje i warunki dotyczące realizacji zadania:

 1. Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r.   o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U.z 2016 r. poz. 452).
 2. Termin realizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 26 czerwca 2021 r. – 31 sierpnia 2021 r.
 3. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia opisu programu edukacyjno –wychowawczego zaplanowanego do realizacji w trakcie wyjazdu. Opis ten powinien zawierać następujące elementy:
 1. analizę uczestników zadania oraz opis ich potrzeb,
 2. opis dotychczasowej działalności śródrocznej na rzecz uczestników zadania, opis ich udziału w programach realizowanych w roku szkolnym 2020/2021, powiązanie między działaniami śródrocznymi a wypoczynkiem (kontynuacja pracy edukacyjno – wychowawczej),
 3. określenie celów edukacyjno – wychowawczych,
 4. wskazanie metod i form pracy z dziećmi, dobranych do uczestników i charakteru wyjazdu,
 5. działania planowane do realizacji w trakcie wyjazdu/ów,
 6. spodziewane efekty pracy z dziećmi/młodzieżą,
 7. inne ważne informacje, dotyczące np. koncepcji pracy placówki wypoczynku, aktywności uczestników, materiałów i warunków niezbędnych do realizacji planu pracy z dziećmi, itp.
 1. Oferent realizujący zadanie powinien zapewnić niezbędne warunki do organizacji wypoczynku. Istotne jest doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania. Przy organizacji wypoczynku należy zapewnić odpowiednią kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku/ do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą/ do sprawowania opieki specjalistycznej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz przeszkolonych wolontariuszy.
 2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od uczestników zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową / posiada odpowiedni zapis w statucie / posiada aktualną uchwałę władz statutowych w tym zakresie. W przypadku opłat istotne jest podanie w punkcie VI (przy deklaracji o zamiarze odpłatnego wykonania zadania publicznego) dodatkowych informacji o kwocie pobieranej od uczestnika zadania. Istotne są również informacje o wpływie przewidywanego dofinansowania na obniżenie świadczeń pobieranych od odbiorców zadania.
 3. W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.
 4. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 152).
 5. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.

Informacje, dotyczące wsparcia finansowego:

 1. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na poniższe rodzaje kosztów:
 1. zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku,
 2. koszty wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży,
 3. transport uczestników,
 4. w uzasadnionych przypadkach zakup materiałów i sprzętu oraz opłaty, niezbędne do zapewnienia noclegów w trakcie realizacji wypoczynku,
 5. koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy,
 6. w przypadku form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych – wynagrodzenia specjalistów niezbędnych do opieki specjalistycznej.
 1. Wsparciem finansowym nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dotację może wykorzystać tylko bezpośredni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, który zarejestruje wypoczynek w Kuratorium Oświaty właściwym ze względu na miejsce siedziby organizatora wypoczynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wykorzystania dofinansowania, jeśli zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku otrzymała jednostka znajdująca się w strukturach organizacyjnych oferenta.
 3. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany w czasie kontroli finansowej, przedstawić rozliczenie dotacji przyjmując następujące wskaźniki:
  1. wypoczynek w obiekcie całorocznym, w którym są świadczone usługi hotelarskie np. hotel, pensjonat, agroturystyka, schronisko - do 50 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów, o których mowa w pkt. 1 a-e),
  2. wypoczynek w obiekcie dopuszczonym, a używanym okazjonalnie do wypoczynku np. szkoła, remiza, dom parafialny - do 25 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów, o których mowa w pkt.1 a-e),
  3. wypoczynek bez stałej infrastruktury komunalnej np. obóz pod namiotami, obozy wędrowne, żeglarskie, spływy kajakowe - do 20 zł dziennie na jednego uczestnika (stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów, o których mowa w pkt. 1 a-e),
  4. w przypadku osób niepełnosprawnych – odpowiednio do 50 zł przy realizacji wypoczynku w obiekcie całorocznym, do 32 zł przy realizacji wypoczynku                 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku np. szkoła, remiza, dom parafialny i do 26 zł przy realizacji wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej np. obóz pod namiotami, obozy wędrowne. Stawka obejmuje dzienne dofinansowanie kosztów, o których mowa w pkt. 1 a-e.
  5. do 600 zł na dofinansowanie pobytu na wyjeździe wolontariusza posiadającego wymagane prawem kwalifikacje do opieki nad dziećmi (stawka obejmuje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu).
  6. w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki specjalistycznej (z udokumentowanymi kwalifikacjami do pracy z osobami niepełnosprawnymi), ale nie większe niż 700 zł na jednego specjalistę na jeden wyjazd.
 4. Przy udzielaniu rekomendacji, komisja konkursowa będzie się odnosić do liczby uczestników wskazanej w ofercie. Po otrzymaniu informacji o wsparciu finansowym zadania, oferent aktualizując ofertę, stanowiącą załącznik do umowy, będzie mógł  w uzasadnionych przypadkach obniżyć tę liczbę o nie więcej niż 10%.
 5. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do obniżania stawki maksymalnego możliwego dofinansowania w zależności od rekomendacji komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Informacje dotyczące oceny ofert:

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące organizowania wypoczynku w latach 2019-2021 dofinansowanego ze środków m.st. Warszawy.

Preferowane w uzyskaniu dofinansowania będą oferty organizacji pozarządowych realizujących, dotychczasowe działania skierowane do dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama