Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. wzmacniania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych
Nabór od 11.02.2021 do 19.03.2021 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 12 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych .

Zadanie konkursowe pod nazwą: REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM, może być realizowane poprzez następujące rodzaje zadań szczegółowych:

1) Lokalny system wpierania inicjatyw młodzieżowych. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 12 000 zł)

2) Działamy w naszej społeczności lokalnej. (maksymalna kwota wnioskowanej dotacji: 4 000 zł)

 

 1. Celem programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim jest tworzenie i wzmacnianie warunków do rozwoju potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej
  i kompetencji społecznych młodzieży. Integralnym elementem programu jest rozwijająca się współpraca międzypokoleniowa oraz budowanie lokalnych koalicji/partnerstw tworzących przestrzeń wsparcia dla działalności i kreatywności grup młodzieży. Działania odbywać się muszą z inicjatywy
  i przy stałym udziale młodzieży, która będzie miała realny wpływ na tworzenie oferty oraz będzie brać udział w każdym etapie podejmowanych decyzji i aktywności.
 2. Całkowita kwota przeznaczona na dotacje to: 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę w ramach każdego rodzaju zadań szczegółowych wymienionych w ust. 1. W przypadku złożenia więcej niż 1 oferty, pod uwagę wzięta będzie ta oferta, która jako pierwsza została złożona poprzez generator witkac.pl.
 4. Użyte w dokumencie słowo „młodzież” oznacza osoby w wieku ok. 12 do ok. 25 r.ż. Preferowane jest aby wśród młodych ludzi – odbiorców i współrealizatorów zadania - znalazły się osoby pochodzące ze środowisk w trudnej sytuacji życiowej/społecznej (z mniejszymi szansami) – co organizacja opisuje w ofercie.
 5. Szczegółowe warunki realizacji zadań konkursowych:

 

 1. LOKALNY SYSTEM WPIERANIA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH:
 • Zadanie obejmuje wsparcie już działających w środowiskach lokalnych mechanizmów wspierania inicjatyw młodzieżowych (w postaci np. młodzieżowych budżetów obywatelskich, funduszy wsparcia inicjatyw młodzieżowych itp.) lub utworzenie takiego mechanizmu.
 • System wspierania inicjatyw młodzieżowych opierać się ma na:
  • Funkcjonowaniu LOKALNEGO PARTNERSTWA/KOALICJI na rzecz młodzieży, w które zaangażowane są przede wszystkim lokalne podmioty, np.: organizacje pozarządowe, samorząd i jego instytucje, przedsiębiorcy oraz młodzież (obowiązkowo);
   • Partnerstwo omawia, tworzy, realizuje lub wspiera, monitoruje działania, składające się na lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych.
   • Liderem partnerstwa jest organizacja składająca ofertę. Do oferty dołączone powinny być dokumenty/dokument potwierdzający współpracę przy realizacji zadania partnerów i młodzieży (np. deklaracja współpracy, list intencyjny);
   • Celem funkcjonowania wskazanego partnerstwa/koalicji jest: aktywny, twórczy
    i partnerski udział młodzieży w życiu lokalnym oraz otwarcie środowiska lokalnego, osób dorosłych, instytucji i organizacji na potrzeby młodych ludzi, na ich aktywnośći pomysły;
   • Rekomenduje się aby partnerstwo pracowało w oparciu o plan działania, strategię lub inne dokumenty planistyczne (mogą być one tworzone w ramach realizacji zadania).
 • Młodzież podczas realizacji zadania oraz własnych inicjatyw powinna współpracować z różnymi podmiotami oraz grupami wiekowymi, być raczej partnerem niż odbiorcą wsparcia.
 • Udział w zadaniu powinien przyczynić się do kształcenia kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności, przedsiębiorczości i kreatywności młodzieży

Rezultaty realizacji zadania to:

 • Funkcjonowanie LOKALNEGO PARTNERSTWA na rzecz młodzieży. Partnerstwo powinno mieć charakter otwarty, zwiększając liczbę podmiotów prywatnych i publicznych, zarówno formalnych jak i nieformalnych, przystępujących do niego w miarę realizacji zadania. Samorząd lokalny, jako gospodarz terenu powinien być włączony jako jeden z głównych partnerów lub przynajmniej jako stały odbiorca informacji o podejmowanych działaniach
  w ramach zadania. Rekomenduje się, aby partnerstwo było efektem trwałym projektu, tzn. funkcjonowała po 2020 r.
 • Funkcjonowanie lokalnego systemu wspierania inicjatyw młodzieżowych - należy go opisać w ofercie realizacji zadania lub w przypadku, gdy będzie on dopiero tworzony – plan i sposób pracy nad jego opracowaniem i wdrażaniem. W systemie należy uwzględnić sposób współpracy z młodzieżą.
 • udział młodzieży na każdym etapie realizacji zadania, np. w opracowaniu planu działania wskazanego wyżej partnerstwa, opracowaniu sposobu wyboru inicjatyw młodzieży wspieranych w ramach zadania, udział w ich wyborze oraz ocenie ich realizacji (należy podać liczbę zaangażowanej młodzieży przynajmniej na początku i na końcu realizacji zadania -w opisie jego rezultatów).
 • realizacja co najmniej 3 przedsięwzięć (inicjatyw) grup młodzieżowych na rzecz środowiska lokalnego, wg pomysłu i koncepcji młodzieży. Grupa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. Grupa młodzieży jest pomysłodawcą i realizatorem przedsięwzięcia. Rekomenduje się współpracę w ramach realizowanych inicjatyw z innymi grupami wiekowymi.

 

2. DZIAŁAMY W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 1. Zadanie obejmuje wsparcie realizacji inicjatyw grup młodzieżowych, lub liderów lokalnych zaplanowanych i realizowanych wspólnie z młodzieżą, których tematem są sprawy ważne dla danej społeczności lokalnej. Realizacja zadania powinna przyczynić się do:
 • aktywnego, twórczego i partnerskiego udziału młodzieży w życiu lokalnym,
 • budowania więzi młodzieży ze środowiskiem lokalnym - miejscem zamieszkania,
 • rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności, przedsiębiorczości
  i kreatywności młodzieży;

b. Niezbędną w realizacji zadania jest współpraca młodzieży z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

 

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do opisania, w jaki sposób będzie realizowała zadanie w warunkach związanych ze stanem epidemii koronawirusa (w przypadku zadań, dla których realizacja przebiegała będzie najprawdopodobniej w takim właśnie okresie).

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama